نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , 2016-08-22

عنوان : ( پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل )

نویسندگان: محسن مقیسه , غلامحسین ظهوری , محمد یزدان بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیگاندPy-2-C(CH3)=N(iPr)2Ph از واکنش تراکمی 2و6-دی ایزوپروپیل آنیلین با 2-استیل پیریدین تهیه و بوسیله آنالیز عنصری (CHNSO)، طیف MASS و FT-IR مورد شناسایی قرارگرفت. از واکنش لیگاند مورد نظر با نمک نیکل دی برمید، کاتالیزور نامتقارن 2-[1-(2,6-diisopropylphenylimino)ethyl]pyridine nickel(II) dibromide تهیه شد. کاتالیزور تهیه شده تحت شرایط متفاوتی از قبیل نسبت کمک کاتالیزور (متیل آلومینوکسان MAO) به کاتالیزور، دمای پلیمریزاسیون و فشار گاز اتیلن، به ترتیب، برای بدست آوردن حالت بهینه و میزان فعالیت کاتالیزور در پلیمریزاسیون اتیلن مورد بررسی قرارگرفت. کاتالیزور تهیه شده بدلیل حالت ساختاری ویژه، رفتارهای جالبی را در پلیمریزاسیون نشان داده و محصولات متنوعی را در محدوده ی دمایی مختلف موجب گردید، بطوریکه محصولات بدست آمده باتوجه به شرایط تعریف شده سه شکل روغن، واکس و پودر را به ترتیب از دمای محیط تا دمای10- دربر می گیرد.

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون اتیلن, کاتالیزور نامتقارن برپایه نیکل, کاتالیزور فلز واسطه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057885,
author = {مقیسه, محسن and ظهوری, غلامحسین and یزدان بخش, محمد},
title = {پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل},
booktitle = {نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون اتیلن، کاتالیزور نامتقارن برپایه نیکل، کاتالیزور فلز واسطه انتهایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل
%A مقیسه, محسن
%A ظهوری, غلامحسین
%A یزدان بخش, محمد
%J نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران
%D 2016

[Download]