نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , 2016-08-22

عنوان : ( کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل )

نویسندگان: فهیمه یوسف زاده , غلامحسین ظهوری , مصطفی خوش صفت , محمد یزدان بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتالیزور دومرکزی برپایه نیکل {2,6-diisopropyl-C6H2─N═C─(C10H6)─C═N─C6H4─N═C─(C10H6)─C═N─2,6-diisopropyl C6H2]NiBr2} با استفاده از واکنش لیگاند {2,6-diisopropyl-C6H2─N═C─(C10H6)─C═N─C6H4─N═C─(C10H6)─C═N─2,6-diisopropyl-C6H2} و نمک NiBr2(DME) تحت شرایط کنترل شده تهیه گردید. این کاتالیزور برای کوپلیمریزاسیون اتیلن-1-هگزن. تحت شرایط متفاوتی از قبیل نسبت کمک کاتالیزور متیل آلومینوکسان MAO)) به کاتالیزور، دمای پلیمریزاسیون، فشار مونومر و میزان کومونومر برای دستیابی به حالت بهینه میزان فعالیت کاتالیزور استفاده شد. بررسی ها نشان داد که کاتالیزور مورد استفاده در T=42 ℃ و نسبت مولی [Al]/[Ni]=1800 و مدت زمان 20 دقیقه بیشترین میزان فعالیت را دارد. همچنین با افزایش فشار گاز اتیلن میزان فعالیت کاتالیزور افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, کوپلیمریزاسیون اتیلن1-هگزن, کاتالیزور دومرکزی , کاتالیزور فلز واسطه انتهایی, کاتالیزور بر پایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057887,
author = {یوسف زاده, فهیمه and ظهوری, غلامحسین and خوش صفت, مصطفی and یزدان بخش, محمد},
title = {کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل},
booktitle = {نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کوپلیمریزاسیون اتیلن1-هگزن، کاتالیزور دومرکزی ، کاتالیزور فلز واسطه انتهایی، کاتالیزور بر پایه نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل
%A یوسف زاده, فهیمه
%A ظهوری, غلامحسین
%A خوش صفت, مصطفی
%A یزدان بخش, محمد
%J نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران
%D 2016

[Download]