پژوهش های تولیدات دامی, دوره (8), شماره (16), سال (2017-9) , صفحات (55-62)

عنوان : ( اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی، pH محتویات دستگاه گوارش و جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم جوجه¬های گوشتی این آزمایش انجام شد. آزمایش با استفاده از 165 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس 308، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار (افزودن سطوح صفر، 1 و 2 درصد سرکه سیب به آب مصرفی) ، 5 تکرار و 11 قطعه پرنده در هر تکرار در دامنه سنی 42-1 روزگی انجام شد. افزودن سرکه سیب به میزان 1 درصد به آب مصرفی باعث کاهش معنی¬دار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی (05/0P<) جوجه¬های گوشتی در دوره¬های سنی10-1 و 24-11 روزگی شد. ایمنی سلولی ایجاد شده در پاسخ به تزریق فیتوهموآگلوتینین (PHA-P) در سن 42 روزگی در پرندگان دریافت کننده آب حاوی سرکه سیب (1 و 2 درصد) در مقایسه با پرندگان دریافت کننده آب فاقد افزودنی به طور معنی¬دار بیشتر بود (05/0P<). افزودن سطوح مختلف سرکه سیب به آب مصرفی تأثیری معنی داری بر جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و pH محتویات چینه دان، سنگدان و ایلئوم در سن 10 روزگی نداشت. افزودن سطوح مختلف سرکه سیب به آب مصرفی تاثیر معنی داری بر وزن نسبی اندام¬های لنفوئیدی در سن 42 روزگی و تیتر آنتی بادی در پاسخ به تزریق گلبول¬های قرمز گوسفند نداشت (05/0P>). نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن سرکه سیب به آب مصرفی باعث بهبود عملکرد رشد جوجه¬های گوشتی ¬شد. همچنین مصرف سرکه سیب در سنین پایین اثر بخش¬تر بود.

کلمات کلیدی

, آب آشامیدنی, ایمنی, جوجه های گوشتی, سرکه سیب, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057891,
author = {اله دو, پرویز and زرقی, حیدر and کرمانشاهی, حسن and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {16},
month = {September},
issn = {2251-8622},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {آب آشامیدنی، ایمنی، جوجه های گوشتی، سرکه سیب، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
%A اله دو, پرویز
%A زرقی, حیدر
%A کرمانشاهی, حسن
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2017

[Download]