اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2016-04-14

عنوان : ( مطالعه رفتار الکترومکانیکی سازه های هوشمند با استفاده از تحلیل هم هندسی )

نویسندگان: زهرا قدیمی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار الکترومکانیکی پوسته کامپوزیتی با لایههای پیزوالکتریک، با استفاده از تحلیل همهندسی مورد مطالعه قرار گرفتهاست. با فرض تغییرات خطی پتانسیل الکتریکی در راستای ضخامت و مرور روابط ساختاری پوسته پیزوالکتریک، ماتریس کوپلینگ الکترومکانیکی استخراج شدهاست. سپس فرمولبندی تحلیل ایزوژئومتریک سازه پوسته ارائه میشود. مبنای تحلیل پوسته بر مبنای تئوری میندلین رایزنر توسعه یافتهاست، لذا هر نقطه کنترلی دارای پنج درجه آزادی شامل سه درجه آزادی تغییرمکانی و دو درجه آزادی چرخشی میباشد. با مطالعهی رفتار چند سازه موجود در دبیره هوافضا، کارآمد بودن روش مورد استفاده نشان داده شدهاست. همچنین با اعمال گرادیان حرارتی همزمان با اعمال ولتاژ، تغییر شکل سازه پوسته کنترل و مقایسه نتایج، تطابق خوبی را با مراجع موجود نشان میدهد

کلمات کلیدی

, تحلیل هم هندسی, پوسته کامپوزیتب, سازه هوشمند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057894,
author = {قدیمی, زهرا and حسنی, بهروز},
title = {مطالعه رفتار الکترومکانیکی سازه های هوشمند با استفاده از تحلیل هم هندسی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل هم هندسی، پوسته کامپوزیتب، سازه هوشمند،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رفتار الکترومکانیکی سازه های هوشمند با استفاده از تحلیل هم هندسی
%A قدیمی, زهرا
%A حسنی, بهروز
%J اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
%D 2016

[Download]