پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (19-46)

عنوان : ( تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی , رمضانعلی خلیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ های قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و سکم، به عنوان نمونه های عینی و انکار ناپذیر، این واقعیت را فراروی کشورهای جهان قرار داده است که شهرها به دلیل وجود مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی و همچنین وجود تاسیسات و مراکز حیاتی|، حساس و مهم جزء هدف های آغازیین و اساسی برای دشمن در هنگام جنگ محسوب می شده است.یکی از کاربردهای اساسی دانش پدافند غیر عامل، حفاظت از شهرها و شهروندان در مقابل حمله های نظامی و تروریستی است . بر این اساس لازم است ضمن تبیین انواع تهدیدات نظامی و تروریستی، مهمترین مناطق، تاسیسات و مراکز مورد تهدید در شهرها بررسی و شناخته شود . این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی تلاش دارد با استفاده از اطلاعات و یافته های کتابخانه ای ئ میدانی، وضعیت مراکز حیاتی، حساس و مهم نیشابور را از نظر میزان در خطر بودن آن ها در مقابل حملات نظامی و تروریستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلمات کلیدی

, پدافند غیر عامل, مراکز و تاسیسات, تهدیدهای نظامی – تروریستی, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057903,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی and خلیلی زاده, رمضانعلی},
title = {تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی)},
journal = {پژوهشنامه جغرافیای انتظامی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2383-3580},
pages = {19--46},
numpages = {27},
keywords = {پدافند غیر عامل، مراکز و تاسیسات، تهدیدهای نظامی – تروریستی، نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی)
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%A خلیلی زاده, رمضانعلی
%J پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
%@ 2383-3580
%D 2012

[Download]