نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ایران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , مهدی یوسفی , احسان فرشته پور , محمدمهدی رشیدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از دیوارهای برشی بتنی در سازه های فلزی در سطح کشور به ویژه در استان خراسان رضوی رو به گسترش بوده و به صورت یکی از سازه‌های مهار جانبی رایج درآمده است. رفتار این سیستم ترکیبی به ویژه تحت تاثیر تیر تراز طبقات مدفون در دیوار می تواند دارای اهمیت ویژه‌ای باشد. از این‌رو در پژوهش حاضر اثر تیر تراز طبقه بر مدل‌های دیوار برشی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و به کمک نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا مدل‌هایی با مقیاس یک سوم براساس نتایج آزمایشگاهی مطالعات پیشین راستی‌آزمایی گردیده و سپس به بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر مدل‌ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که وجود تیر بدون تغییر در سطح نمودار بار افزون باعث تمرکز تنش‌ها به سمت محل اتصال مفصلی تیر به ستون به ویژه در تراز طبقات تحتانی شده و تنش‌ها در پای دیوار کاهش یافته و جذب انرژی بیشتر می گردد. اما افزایش مقطع تیر به تدریج اندرکنش تیر با دیوار را کاهش داده و ضمن تجاوز آن از حد مجاز نسبت فولاد به بتن باعث تردشکنی در بتن و کاهش جذب انرژی خواهد گردید.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی بتنی, اعضای مرزی غیرمدفون, تیر تراز طبقه, تحلیل استاتیکی غیرخطی, جذب انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057912,
author = {قلعه نوی, منصور and یوسفی, مهدی and احسان فرشته پور and محمدمهدی رشیدیان},
title = {بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دیوار برشی بتنی، اعضای مرزی غیرمدفون، تیر تراز طبقه، تحلیل استاتیکی غیرخطی، جذب انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون
%A قلعه نوی, منصور
%A یوسفی, مهدی
%A احسان فرشته پور
%A محمدمهدی رشیدیان
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ایران
%D 2016

[Download]