دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( بررسی بقای ژنوتیپ‌های مختلف نخود کابلی (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , ژاله حقیقت شیشوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاشت پائیزه نخود سبب بهبود ارتفاع و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در این گیاه می‌گردد، با این حال نبود ارقام متحمل به سرماهای شدید زمستانه موجب محدودیت کشت پائیزه این گیاه در مناطق سرد می‌شود. این آزمایش به منظور بررسی تحمل به یخ زدگی تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط کنترل شده اجرا شد. در این مطالعه 58 ژنوتیپ نخود کابلی و یک ژنوتیپ شاهد (حساس بین‌المللی) پس از کشت و خوسرمایی، ابتدا در معرض دمای 10- و سپس 15- درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. دمای 10- درجه سانتی‌گراد اثر مخربی بر هیچ یک از ژنوتیپ‌ها نداشت. ازین رو پس از خوسرمایی مجدد، گیاهان به دمای 15- درجه سانتی‌گراد منتقل و سه هفته پس از بازیافت، درصد بقاء، ارتفاع بوته و وزن خشک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که هفت ژنوتیپ درصد بقای بالاتر از 80 درصد، 24 ژنوتیپ دارای درصد بقای بیش از 25 درصد و 25 ژنوتیپ قادر به ادامه بقاء در این شرایط دمایی نبودند. ژنوتیپ MCC803 بیشترین و ژنوتیپ‌های MCC808 و MCC510 کمترین درصدبقاء را دارا بودند. ژنوتیپ‌های MCC53 و MCC803 بیشترین و MCC498 کمترین وزن خشک را دارا بودند. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به ژنوتیپ‌های MCC53 و MCC803 و کمترین ارتفاع مربوط به ژنوتیپ MCC498 بود.

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, کاشت پائیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057913,
author = {نباتی, جعفر and نظامی, احمد and کافی, محمد and حقیقت شیشوان, ژاله},
title = {بررسی بقای ژنوتیپ‌های مختلف نخود کابلی (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، کاشت پائیزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بقای ژنوتیپ‌های مختلف نخود کابلی (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده
%A نباتی, جعفر
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A حقیقت شیشوان, ژاله
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]