مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (121-129)

عنوان : ( حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین )

نویسندگان: مجتبی حاجی آبادی , عباس ابراهیمی مقدم , حسین خوش بین قماش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم وفقی کمینه میانگین مربعات (LMS) به صورت گسترده در سناریوی حذف نویز صوتی مورد استفاده قرار گرفته است. سیگنال های صوتی مانند گفتار معمولا شامل تغییرات ناگهانی هستند که با نویز غیرگوسی و ضربه ای مدل می شوند. از طرف دیگر، کانال های صوتی در عالم واقعیت دارای پاسخ ضربه تنک هستند. نویز ضربه ای و کانال صوتی تنک، دو ویژگی مهم در سناریوی حذف نویز صوتی می باشند که اخیرا مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در این مقاله یک الگوریتم حذف نویز وفقی نوین ارائه می گردد تا عملکرد ضعیف الگوریتم LMSرا در حضور نویزهای ضربه ای و پاسخ ضربه های تنک بهبود دهد. تابع هزینه پیشنهادی از معیار کُرآنتروپی و نُرم صفر تشکیل گردیده است. به منظور حذف نویز ضربه ای از سیگنال گفتار، معیاری مبتنی بر تئوری اطلاعات، با نام کُرآنتروپی، در تابع هزینه پیشنهادی در نظر گرفته شده و همچنین به منظور مقابله با ویژگی تنک بودن پاسخ ضربه کانال صوتی، تقریب نرم صفر در تابع هزینه پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی به همراه تحلیل های ریاضی، نشان دهنده برتری عملکرد الگوریتم پیشنهادی در حضور کانال صوتی تنک با نویز غیرگوسی و ضربه ای می باشد. کلیدواژگان

کلمات کلیدی

, فیلتر وفقی, الگوریتم LMS , کانال صوتی تنک, نویز ضربهای, نرم صفر, کُ رآنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057917,
author = {حاجی آبادی, مجتبی and ابراهیمی مقدم, عباس and خوش بین قماش, حسین},
title = {حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2016},
volume = {46},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7799},
pages = {121--129},
numpages = {8},
keywords = {فیلتر وفقی، الگوریتم LMS ، کانال صوتی تنک، نویز ضربهای، نرم صفر، کُ رآنتروپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین
%A حاجی آبادی, مجتبی
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%A خوش بین قماش, حسین
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2016

[Download]