بهبود مدیریت, دوره (10), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (87-108)

عنوان : ( مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها )

نویسندگان: احسان جوان راد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استراتژی عملیاتی در سازمان‌های تولیدی نقش بسیار تعیین کننده ای در تحقق اهداف تولیدی سازمان پیدا کرده است و همین امر سبب انجام مطالعات وسیع و ارائه مدل‌های مختلفی در این حوزه شده است، ولیکن علیرغم روند رو به رشد سازمان‌های پروژه محور و نقش ارزنده ای که اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف دفاعی، عمرانی، صنعت و سایر زمینه‌ها ایفا می‌کند، در حوزه استراتژِی عملیاتی سازمان‌های پروژه محور پژوهش‌های زیادی صورت نگرفته است. در این پژوهش پس از تحلیل محتوای ادبیات موضوع، مؤلفه‌های تأثیر گذار در تدوین استراتژی عملیاتی در اینگونه سازمان‌ها در سه دسته اولویت‌های رقابتی، ویژگی‌های پروژه و تصمیمات تولیدی استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی این مؤلفه‌ها مورد صحه گذاری خبرگان این حوزه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش DEMATEL فازی و بر اساس نظر خبرگان روابط تأثیر گذاری این مؤلفه‌ها بر یکدیگر در دو گروه شامل اولویت‌های رقابتی و ویژگی‌های پروژه که ورودی‌های مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات تولیدی می‌باشند و دیگری تصمیمات تولیدی استخراج گردید. نکته حائز اهمیت بدست آمده در این پژوهش علاوه بر شناسایی روابط، تأثیر گذاری بسیار زیادی می‌باشد که ویژگی‌های پروژه از جمله پیچیدگی فنی پروژه، نوع پروژه از حیث مالکیت و سایر موارد بر تصمیمات تولیدی در سازمان‌های پروژه محور دارند و این مورد را می‌توان وجه تمایز فرآیند استراتژی عملیاتی در سازمان‌های پروژه محور با سایر موارد دانست.

کلمات کلیدی

, سازمان پروژه محور, استراتژی عملیاتی, تصمیمات تولیدی, اولویت‌های رقابتی, ویژگیهای پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057932,
author = {جوان راد, احسان and پویا, علیرضا and مطهری فریمانی, ناصر and کاهانی, محسن},
title = {مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها},
journal = {بهبود مدیریت},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-8991},
pages = {87--108},
numpages = {21},
keywords = {سازمان پروژه محور، استراتژی عملیاتی، تصمیمات تولیدی، اولویت‌های رقابتی، ویژگیهای پروژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها
%A جوان راد, احسان
%A پویا, علیرضا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A کاهانی, محسن
%J بهبود مدیریت
%@ 2251-8991
%D 2016

[Download]