پژوهش پرستاری ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (110-118)

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران )

نویسندگان: اردلان فیلی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: رضایت شغلی بعنوان یکی از متغیرهای مهم مورد مطالعه در رفتار سازمانی، موضوعی است که مورد توجه خاص مدیران درسازمانها می باشد، بگونه ای که برخى آنرا بعنوان هدف نهایی و غایی مدیران در مباحث رفتار سازمانی تلقی می کنند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران با توجه به نقش واسطه ای تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی صورت پذیرفت. مواد و روش: پزوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه، 440 نفر پرستار و بهیاران بیمارستان خصوصی شهر شیراز می باشد حجم نمونه بر اساس جدول کروجسی و مورگان (Krejcie & Morgan) 205 نفر در نظر گرفته شد ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی ازچهار پرسشنامه بسته و استاندارد است. امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزار (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته¬ها: در رضایت شغلی پرستاران و بهیاران متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد آزمون قرار گرفت متغیرهای موثر بر رضایت شغلی پرستاران در قالب مدل علی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه گیری: نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که ازمیان ابعاد عدالت سازمانی، عدالت رویه ای بیشترین اثر را با رضایت شغلی دارد. همچنین از میان متغیرهای واسطه ای نیز متغیر تعارض کار- خانواده بیشترین اثر را با متغیر ملاک دارد.

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی, عدالت سازمانی, تعارض کار وخانواده, تعهد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057933,
author = {فیلی, اردلان and پویا, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران},
journal = {پژوهش پرستاری ایران},
year = {2016},
volume = {11},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-9074},
pages = {110--118},
numpages = {8},
keywords = {رضایت شغلی،عدالت سازمانی، تعارض کار وخانواده، تعهد سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران
%A فیلی, اردلان
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش پرستاری ایران
%@ 1735-9074
%D 2016

[Download]