نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2016-04-25

عنوان : ( مبانی معرفت شناختی- فلسفی تشخیص درمانگاهی )

نویسندگان: کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عرصه تشخیص درمانگاهی از روش علمی در توصیف بیماریها استفاده می شود. همین که کنجکاوی ما به خود روش علمی معطوف شد و بر آن شدیم که خود روش علمی را مورد مطالعه قرار دهیم، گریزی از ورود به حیطه فلسفه و اختصاصا "فسلفه علم" نداریم. تشخیص درمانگاهی به عنوان روشی عملی خود قابل مطالعه و قابل بهبود است. در این نوشته مبانی و ریشه های تشخیص درمانگاهی در فلسفه علم و مبانی معرفت شناختی آن معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, فلسفه علم, تشخیص درمانگاهی, شناخت علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057936,
author = {شریفی, کامران},
title = {مبانی معرفت شناختی- فلسفی تشخیص درمانگاهی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فلسفه علم، تشخیص درمانگاهی، شناخت علمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مبانی معرفت شناختی- فلسفی تشخیص درمانگاهی
%A شریفی, کامران
%J نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]