اولین کنگره ملی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران , 2016-05-04

عنوان : ( وضعیت رشد و نمو، و کلسیم، فسفر، مس، روی و سلنیم خون کره اسب های زیر 24 ماه شهرستان گنبد کاووس )

نویسندگان: مریم یازرلو , مهرداد مهری , کامران سرداری , کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: پرورش کره اسب نیازمند توجه به معیارهای درست پرورش کره و همچنین استفادهی صحیح از معیارهای لازم برای ارزیابی روند رشد و تکوین کرههاست. ارزیابی وضعیت تغذیه بخشی اساسی از ارزیابی درمانگاهی اسبهاست و با تغذیه ی ضعیف احتمال بروز خطرات بهداشتی و کاهش بازده اسب و احتمال رخداد بیماری های اندامهای حرکتی (به ویژه بیماری تکوینی ارتوپدی – استئوکندریت دیسکانس) افزایش می یابد. هدف از این پژوهشی ارزیابی وضعیت رشد و نمو بدن و مقادیر کلسیم، فسفر، مس، روی و سلنیم در خون کره اسب های زیر 24 ماه منطقه گنبد کاووس بود. مواد و روش کار: در این طرح وزن 89 رأس کره اسب در حال رشد زیر 24 ماه در منطقه گنبد کاووس و بخشها و روستاهای اطراف بررسی 13 ماه و 14 رأس هم 24 ماه داشتند. اندازه- - 8 ماه، 28 رأس بین 23 - شد. از این تعداد 20 رأس زیر 3ماه، 27 رأس بین 12 گیری دور سینه در مورد همهی این تعداد انجام شد. از 40 رأس برای جمع آوری سرم، نمونه خون اخذ شد. مقادیر کلسیم، فسفر، مس، روی و سلنیم در سرم اندازه گیری شد. در خوراک هیچ کدام از کره ها از مکمل های معدنی و ویتامینی استفاده نمی شد. نتایج: با مقایسه ی اوزان با منحنی استاندارد رشد کره اسبها نتایج حاکی از % 6 اضافه وزن، % 17 وزن نرمال و % 64 کمبود وزن بود. اضافه وزن غالباً در کرههای زیر 3ماه مشاهده شد. 5 میلی گرم بر دسی لیتر، /945 ±0/ 12 میلی گرم بر دسی لیتر، فسفر در محدوده ی 67 /12±2/ مقادیر کلسیم در محدودهی 3 132± 156 و مقادیر سلنیوم در محدوده ی 27.32 ±37/ 94 میلی گرم بر دسی لیتر، مس در حدود 17 /34±22/ روی 7 میکروگرم در لیتر بود. سن کره ها به دو دسته ی زیر یکسال و بالای یکسال تقسیم شد و مشخص شد در مورد فسفر به در میان نتایج دیده شد. (P< تفکیک سن؛ روی به تفکیک سن، نژاد و وزن؛ مس به تفکیک نژاد اختلاف معنادار( 0.05 نتیجه گیری نهایی: تاخیر در رشد نیازمند تامین خوراک مخصوص کره ها در دوره شیرخواری است. در ضمن، با توجه به این که مقادیر سلنیوم، روی و مس در خون کره ها در حد طبیعی بود، کاربرد بدون مطالعه ی مکمل های تجاری حاوی سلنیوم، روی و مس در خوراک کره ها ممکن است موجب ناهنجاری های اسکلتی شود. این تجربه نشان می دهد که اختصاصا در مورد کره ها فرمول مکمل های معدنی باید مطابق با سیمای کانی های خون جمعیت هر منطقه یا هر مرکز پرورش اسب تامین شود.

کلمات کلیدی

, رشد و نمو کره اسبها, مس, روی, فسفر, روی, سلنیم, کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057940,
author = {یازرلو, مریم and مهری, مهرداد and سرداری, کامران and شریفی, کامران},
title = {وضعیت رشد و نمو، و کلسیم، فسفر، مس، روی و سلنیم خون کره اسب های زیر 24 ماه شهرستان گنبد کاووس},
booktitle = {اولین کنگره ملی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رشد و نمو کره اسبها، مس، روی، فسفر، روی، سلنیم، کلسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت رشد و نمو، و کلسیم، فسفر، مس، روی و سلنیم خون کره اسب های زیر 24 ماه شهرستان گنبد کاووس
%A یازرلو, مریم
%A مهری, مهرداد
%A سرداری, کامران
%A شریفی, کامران
%J اولین کنگره ملی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران
%D 2016

[Download]