کهن نامه ادب پارسی, دوره (6), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (1-27)

عنوان : ( بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی )

نویسندگان: ابوالقاسم قوام , ثمین اسپرغم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استعاره‌ی شناختی نه تنها به بررسی زبان می‌پردازد بلکه در نگاهی کلان‌تر چگونگی کارکردهای ذهن بشر در درک مفاهیم، فرایند مفهوم‌سازی در ذهن و بازتاب‌های آن در زبان را بررسی می‌کند. این نظریه می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در بررسی‌های ادبی مورد استفاده قرار گیرد و پژوهشگر را در رسیدن به شناختی عمیق‌‌تر از متون و آفرینندگان آنها یاری رساند. ادبیات شفاهی و ترانه‌های عامیانه بخش‌هایی از ادبیات و فرهنگ این سرزمین هستند که کمتر مورد توجه و بررسی جدی قرار گرفته‌اند. در این مقاله به بررسی استعاره‌های «عشق» به عنوان یکی از مفاهیم بنیادی زندگی بشر در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان می‌پردازیم. این بررسی، چگونگی برداشت و درک عامه از مفهوم «عشق» و «معشوق» را به خوبی نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که این مفاهیم بر اساس کدام حوزه‌های مفهومی توسط عامه دریافت می‌شوند. تبیین و تحلیل این استعاره‌ها و مصادیق آنها تاثیر فرهنگ، اقلیم و ایدئولوژی سرایندگان را در نوع استعاره‌ها آشکار می‌نماید. همچنین نتایج این بررسی، سلسله مراتب استعاری و نظام حاکم بر این استعاره‌ها را مشخص می‌کند.

کلمات کلیدی

دوبیتی عامیانه؛ نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی؛ عشق؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057944,
author = {قوام, ابوالقاسم and اسپرغم, ثمین},
title = {بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی},
journal = {کهن نامه ادب پارسی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-0603},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {دوبیتی عامیانه؛ نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی؛ عشق؛ معشوق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی
%A قوام, ابوالقاسم
%A اسپرغم, ثمین
%J کهن نامه ادب پارسی
%@ 2383-0603
%D 2015

[Download]