نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , 2015-05-13

عنوان : ( تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود )

نویسندگان: حسین بانژاد , کامران یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجع علم هیدرولیک عموماً عمق هیدرولیکی )عمق متوسط مقطع جریان( را به عنوان طول مشخصه در فرمول عدد فرود ارائه کردهاند. در این تحقیق علاوه بر عمق هیدرولیکی، پارامترهای دیگری با بعد طول مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند؛ شامل: عمق حداکثر، عرض سطح آزاد، محیط تر شده، و شعاع هیدرولیکی. برای یافتن مناسبترین طول مشخصه، شرایط جریان با توجه به مقدار عدد فرود در کانالهای نیمدایره و نیمبیضی خوابیده و ایستاده مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق انجام شده روی توان جریان واحد در کانالهای مذکور، مناسبترین طول مشخصه برای عدد فرود شعاع هیدرولیکی است. در حالیکه نتایج حاصل از عمق هیدرولیکی با مقایسه وضعیت جریان توسط توان جریان واحد مغایرت ایجاد میکند.

کلمات کلیدی

, عدد فرود, طول مشخصه, توان جریان واحد, کانال نیمبیضی و نیمدایره -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057952,
author = {بانژاد, حسین and کامران یوسفی},
title = {تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدد فرود، طول مشخصه، توان جریان واحد، کانال نیمبیضی و نیمدایره -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پارامتر طول مشخصه در فرمول عدد فرود
%A بانژاد, حسین
%A کامران یوسفی
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی
%D 2015

[Download]