نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , 2015-05-13

عنوان : ( تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره )

نویسندگان: حسین بانژاد , کامران یوسفی , محمدقاسم صفیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سه پارامتر تنش برشی، توان جریان و توان جریان واحد برای کانالها با مقطع عرضی نیمبیضی )به صورت خوابیده و ایستاده( و نیمدایره )با شعاعی معادل میانگین هندسی شعاعهای کوچک و بزرگ با شعاعهای T- نیمبیضی( مورد بررسی و مقایسه واقع شد. مطالعه موردی بر روی کانالت نیمبیضی تیپ 230 کوچک و بزرگ به ترتیب 262 و 558 میلیمتر و کانال نیمدایره با شعاع 382 میلیمتر انجام یافت. در مورد هر سه پارامتر وضعیت کانال نیمبیضی ایستاده از خوابیده بهتر است؛ ضمن اینکه کانال نیمدایره تقریباً تا نصف ظرفیت آبدهی دارای وضعیت بینابینی بوده و پس از آن از هر دو حالت کانال نیمبیضی بهتر میشود. با توجه به اینکه هر سه پارامتر فوق ارتباط مستقیم با توانایی جریان آبراهه در انتقال رسوب دارند بنابراین توانایی کانالهای مذکور برای حمل رسوب )جلوگیری از ترسیب( به ترتیب وضعیتهای گفته شده میباشد

کلمات کلیدی

, تنش برشی, توان جریان, توان جریان واحد, کانالت نیمبیضی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057954,
author = {بانژاد, حسین and کامران یوسفی and محمدقاسم صفیعی},
title = {تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره},
booktitle = {نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنش برشی، توان جریان، توان جریان واحد، کانالت نیمبیضی و نیمدایره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل توان جریان آب در کانالهای نیمبیضی و نیمدایره
%A بانژاد, حسین
%A کامران یوسفی
%A محمدقاسم صفیعی
%J نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی
%D 2015

[Download]