سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی , 2016-08-05

عنوان : ( ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز) )

نویسندگان: ناصر آسیابانی , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رعایت الگوی بهینه کشت برای کشاورزان کمکهای زیادی را به سودآوری آنها و تخصیص بهینه نهادهها خواهد کرد. در این پژوهش قصد بر این است که یک برنامه بهینه کشت )با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در منطقه( و تجزیه و تحلیل سربهسر، برای کشاورزان منطقه نظرآباد استان البرز ارائه شود. روش کار این پژوهش الگوی برنامهریزی ریاضی از نوع غیر خطی به کمک ابزار حداکثر بینظمی) ماکزیمم آنتروپی( است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که اگر بیشتر کشاورزان منطقه از برنامه کشت پیشنهادی پیروی کنند درآمد خالص آنها افزایش پیدا خواهند کرد.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت, تحلیل سربهسر, تخصیص بهینه نهادهها, حداکثر بینظمی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057955,
author = {آسیابانی, ناصر and دوراندیش, آرش and صبوحی صابونی, محمود},
title = {ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز)},
booktitle = {سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوی بهینه کشت، تحلیل سربهسر، تخصیص بهینه نهادهها، حداکثر بینظمی، نظرآباد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز)
%A آسیابانی, ناصر
%A دوراندیش, آرش
%A صبوحی صابونی, محمود
%J سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی
%D 2016

[Download]