نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه...... )

نویسندگان: حسین بانژاد , مهرداد مهربانی , مسعود شاکرمی , توکل مکاریان , احمد گودرزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مطالعه، وضعیت خشکسالی هواشناسی ایستگاههای دهنو، کاکارضا، چم انجی ر و افرینه - مستقر در طول رودخانه کشکان واقع در استان لرستان در طول دوره آمار ی 39 ساله ( 1392 در مقیاس 3 ماهه برای هر ا یستگاه و برا ی ماه SPI 1344 ) به صورت ماهانه با استفاده از شاخص اردیبهشت (ماه تاثیرگذار بر روی رویش محصولات کشاورزی) مورد بررسی قرار گرفت. نتا یج نشان داد که فراوانی وقوع خشکسالی در طول دوره آماری در ایستگاههای دهنو، کاکارضا، چم - شد یدترین خشکسال ی منته ی به ارد یبهشت در SPI . 4 و 9 سال است ،3 ، انجیر و افرینه بترتیب 7 ،-5/45 ،-2/ ایستگاههای دهنو، کاکارضا، چمانجیر و افرینه در طول دوره مورد مطالعه بترتیب، -2.07- ، 5.45-، 5.37-، 1.97- مبباشد

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص SPI سه ماهه, رودخانه کشگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057959,
author = {بانژاد, حسین and مهرداد مهربانی and مسعود شاکرمی and توکل مکاریان and احمد گودرزی},
title = {بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه......},
booktitle = {نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص SPI سه ماهه، رودخانه کشگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر خشکسالی رودخانه کشگان با استفاده از شاخص در مقیاس 3 ماهه......
%A بانژاد, حسین
%A مهرداد مهربانی
%A مسعود شاکرمی
%A توکل مکاریان
%A احمد گودرزی
%J نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی
%D 2015

[Download]