ارمغان دانش, دوره (21), شماره (6), سال (2016-9) , صفحات (563-575)

عنوان : ( تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه )

نویسندگان: آذر اسفهبدی , مهرداد فتحی , مهتاب معظمی , غلام رسول محمدرحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: سرطان سینه، از شایع­ترین نوع سرطان و بیشترین علت مرگ و میر در زنان میانسال در کشورهای توسعه یافته می­باشد. یافته ها نشان می دهند بی­تحرکی و تغییرات هورمونی، خطر ابتلا به سرطان سینه را بالا می­برد. هدف این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح هرمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 15 زن مبتلا به سرطان سینه با میانگین سن (15/17±46/44 سال)، وزن (18/5±53/70 کیلوگرم) و نمایه توده بدن (18/2±58/27 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به عنوان گروه تجربی در نظر گرفته شدند. برنامه تمرین هوازی سه جلسه در هفته به مدت 40 تا 60 دقیقه و با شدت 30 تا 60 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت هشت هفته انجام شد. سطوح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول قبل و بعد از هشت هفته تمرین هوازی، در حالی که همه بیماران 12 ساعت ناشتا بودند و 24 ساعت فعالیت بدنی شدید نداشتند؛ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تی همبسته در سطح معنی داری 05/0>P آزمایش شدند. یافته ها: سطوح هورمون رشد به دنبال هشت هفته تمرین هوازی تغییر معنی­داری نکرد (447/0=P)، در حالی که سطوح 17 ـ بتااسترادیول به طور معنی­داری کاهش یافت (000/0=P). نتیجه گیری: به نظر می­رسد هشت هفته تمرین هوازی می­تواند یکی از نشانگرهای سرطان سینه (17 ـ بتااسترادیول) را کاهش دهد؛ بنابراین، این تمرینات جهت بهبود یا پیشگیری سرطان سینه توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, ورزش, هورمون رشد, 17 ـ بتااسترادیول, زنان, سرطان سینه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057960,
author = {آذر اسفهبدی and فتحی, مهرداد and معظمی, مهتاب and محمدرحیمی, غلام رسول},
title = {تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه},
journal = {ارمغان دانش},
year = {2016},
volume = {21},
number = {6},
month = {September},
issn = {1728-6506},
pages = {563--575},
numpages = {12},
keywords = {ورزش، هورمون رشد، 17 ـ بتااسترادیول، زنان، سرطان سینه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه
%A آذر اسفهبدی
%A فتحی, مهرداد
%A معظمی, مهتاب
%A محمدرحیمی, غلام رسول
%J ارمغان دانش
%@ 1728-6506
%D 2016

[Download]