نفس, دوره (2), شماره (4), سال (2015-9) , صفحات (21-30)

عنوان : ( تاثیرشش هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،انسولین،گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار )

نویسندگان: مصیب اکبرزاده فروتن , مهرداد فتحی , الهام مرادقلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ورزش اثرات عمیقی را روی مورفولوژی و خواص بیوشیمیایی بافت چربی سفید می گذارد) 1(. لپتین هورمونی است که از بافت چربی ترشح می شود و ارتباط تنگاتنگی با تغییرات بافت چربی و شاخص توده بدنی فرد دارد) 2،1 (. در تحقیقی روی مردان غیرفعال 8 هفته تمرین هوازی- مقاومتی باعث کاهش معناداری در میزان لپتین و شاخص توده بدنی شد) 2(. با توجه به اینکه اکثر تحقیقات روی آزمودنی های دارای اضافه وزن انجام شده است، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطح لپتین سرم و شاخص توده بدنی دانشجویان پسر غیرفعال بود. روش شناسی: تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. تعداد 03 نفر از پسران غیرفعال دانشگاه آزاد بجنورد 23 سال با توجه به معیارهای ورود انتخاب و به دو گروه تمرین) 11 نفر( و کنترل) 11 نفر( تقسیم شدند. پروتکل - با دامنه سنی 20 تمرینی شامل تمرینات هوازی به مدت 6 هفته و هر هفته 0 جلسه به مدت 03 دقیقه بود. تمرین با شدت 63 تا 51 درصد ضربان قلب ذخیره انجام و ضربان قلب بیشینه با استقاده از فرمول سن – 223 محاسبه شد. قبل و بعد از دوره تمرینی شاخص توده بدنی آزمودنی ها محاسبه و خونگیری جهت تعیین میزان لپتین سرم انجام شد. پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها و همگن بودن گروه ها، از آزمون های T همبسته و مستقل به ترتیب برای تعیین تفاوت میانگین های درون گروهی و بین گروهی استفاده و سطح معنی داری 0/05 P< در نظر گرفته شد. نتایج: یافته های تحقیق حاضر نشان داد میزان لپتین سرم و شاخص توده بدنی در گروه تمرین بطور معناداری کاهش یافته بود) P<0/05 (. در حالی که در گروه کنترل تفاوت معناداری بین سطح لپتین و شاخص توده بدنی پیش آزمون و پس آزمون وجود نداشت (P>0/05) . همچنین بین دو گروه تمرین و کنترل تفاوت معناداری در میزان لپتین و نیز شاخص توده بدن وجود داشت) P<0/05 .) بحث و نتیجه گیری: در تحقیق حاضر میزان لپتین سرم بعد از تمرین کاهش پیدا کرده بود که احتمالا به دلیل کاهش در وزن بدن بوده است. در تحقیقی 13 % کاهش در وزن بدن منجر به 03 % کاهش در سطح لپتین پلاسما شد) 0(. تمرین ورزشی می تواند اندازه سلول چربی و محتوای لیپید را کاهش دهد و منجر به کاهش چربی بدن شود) 1(. همچنین تمرینات ورزشی طولانی مدت ممکن است با مهار سنتز mRNA لپتین از طریق عوامل دیگری مانند آزاد شدن کاتکولامین ها، تغییر در مصرف انرژی، بهبود .) حساسیت به انسولین و تغییر در متابولیسم چربی ها باعث کاهش در میزان لپتین سرم شود)

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, لپتین, انسولین, گلوکز, مرزشکار وغیرورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057961,
author = {مصیب اکبرزاده فروتن and فتحی, مهرداد and الهام مرادقلی},
title = {تاثیرشش هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،انسولین،گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار},
journal = {نفس},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {September},
issn = {2322-4517},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی،لپتین،انسولین،گلوکز،مرزشکار وغیرورزشکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرشش هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،انسولین،گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار
%A مصیب اکبرزاده فروتن
%A فتحی, مهرداد
%A الهام مرادقلی
%J نفس
%@ 2322-4517
%D 2015

[Download]