غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (18), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (279-286)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاق )

نویسندگان: الهام مرادقلی , محسن جعفری , مهرداد فتحی , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاقمقدمه: مولکول های سلکتین، مسئول آغاز چسبندگی لکوسیت ها به اندوتلیوم عروقی می باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر هشت هفته تمررین تناوبی شدید بر مقادیر ای سلکتین و پی سلکتین زنان چاق بود. مواد و روش ها: دراین مطالعه نیمه تجربی، - - 16 زن چاق با میرانگین ) 62 / 3 ± 06 / 28 سرال و نمایه توده بدن 15 / 5 ± 49 / 31 کیلوگرم برمترمربع( به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند به صورت تصادفی به دو گروه هشت نفری، تجربی و کنتررل تقسیم شدند. برنامه تمرین تناوبی شدید هشت هفته، هرهفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه با شدتی معادل 90 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره برود. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی استیودنت در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد و نترای در سرط معنی داری 05 / 0 ≥ p آزمایش شدند. یافته ها: وزن بدن، نمایه توده بدن کاهش یافت، اما این تغییرات از لحاظ آمراری معنری دار نبرود . همچنرین نسربت دور کمر به باسن پس از مداخله تمرین کاهش معنی دار یافر ت) 007 / 0p= (. مقرادیر حداکثراکسریژن مصررفی افرزایش معنری دار یافرت ) 00 / 0p= (. غلظرت ای - سلکتین و پی سلکتین در گروه تمرین تناوبی کاهش یافت، اما این کاهش از لحاظ آماری معنری دار نبرود ) - 05 / 0 < p (. نتیجره گیرری : کراهش یرافتن وزن و مولکول های سلکتین؛ و افزایش یافتن مقادیرحداکثراکسیژن مصرفی به واسطه اجرای تمرینات تناوبی ممکن است به عنروان یرش شریوه درمرانی غیردارویری جهت بهبودی بیماران قلبی عروقی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, سلکتین, زنان چاق, تمرین تناوبی شدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057963,
author = {الهام مرادقلی and محسن جعفری and فتحی, مهرداد and حجازی, کیوان},
title = {اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاق},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2016},
volume = {18},
number = {4},
month = {November},
issn = {1683-4844},
pages = {279--286},
numpages = {7},
keywords = {سلکتین، زنان چاق، تمرین تناوبی شدید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاق
%A الهام مرادقلی
%A محسن جعفری
%A فتحی, مهرداد
%A حجازی, کیوان
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2016

[Download]