مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, دوره (3), شماره (5), سال (2015-8) , صفحات (56-66)

عنوان : ( تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برعوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال )

نویسندگان: مهرداد فتحی , احسان میر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: عدم تعادل سیستم هموستازی بدن، می تواند منجر به شکل گیری لخته خون گردد. یکی از عوامل فیزیولوژیکی مهم در فرآیند هموستاز بدن، انعقاد خون می باشد. اطلاعات ناهمسویی در باره تأثیر انواع تمرین ورزشی به ویژه تمرین مقاومتی، بر عوامل انعقادی وجود دارد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح فعالیت های انعقادی و فیبرینولیتیک در مردان غیر فعال بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 20 آزمودنی به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ) 10 نفر( و کنترل ) 10 نفر( تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل شش حرکت پرس سینه با هالتر، سیم کش از جلو، پشت بازو با سیم کش، هاگ پا، جلو ران با دستگاه و پشت ران با دستگاه )سه حرکت پایین تنه و سه حرکت بالاتنه( بود که به مدت 12 جلسه با شدت 40 تا 60 درصد یک تکرار بیشینه اجرا شد. پیش از شروع و پس از پایان دوره 12 جلسه ای تمرین مقاومتی، نمونه های خونی جمع آوری شدند. برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05 / p>0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: اگرچه سطوح فیبرینوژن در گروه تمرین مقاومتی کاهش و عامل D-dimer افزایش یافت، اما این تغ ییرات از لحاظ آماری معن یدار نبود و تعداد پلاکت ها نیز در هر دو گروه تغ ییر معنی داری نشان نداد ) 05 / p<0 (. با این حال، عوامل PT و PTT در گروه تمرین مقاومتی به طور معنی دار )به ترتیب با 02 / p=0 و 01 / p=0 ( افزایش یافتند. نتیجه گیری: چهار هفته تمرین مقاومتی می تواند از طریق کاهش سطوح فیبرینوژن و افزایش عوامل PT و PTT ، در جلوگیری از ترومبوز و بروز ناگهانی بیماری های قلبی در مردان غیر فعال جوان باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین مقاومتی, فیبرینوژن, پلاکت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057965,
author = {فتحی, مهرداد and میر, احسان},
title = {تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برعوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال},
journal = {مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش},
year = {2015},
volume = {3},
number = {5},
month = {August},
issn = {2383-0182},
pages = {56--66},
numpages = {10},
keywords = {تمرین مقاومتی، فیبرینوژن، پلاکت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برعوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال
%A فتحی, مهرداد
%A میر, احسان
%J مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
%@ 2383-0182
%D 2015

[Download]