علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (315-326)

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) )

نویسندگان: مهدی آران , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , مهدی پارسا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی از ویژگی¬های سه رقم انگور (یاقوتی، بیدانه سفید و عسکری)، آزمایشی گلدانی به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال¬های94-1393 انجام شد. تیمارهای آبیاری در چهار سطح، شامل تیمار شاهد (100 درصد ظرفیت زراعی)، تنش متوسط (60 درصد ظرفیت زراعی)، تنش شدید (30 درصد ظرفیت زراعی) و تیمار آبیاری مجدد پس از تیمار تنش شدید انجام شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی، شاخص‌های رشدی، شاخص کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ¬ها کاهش می-یابد و در شرایط تنش خشکی شدید رقم یاقوتی دارای بیشترین میزان افزایش ارتفاع (12/9 سانتیمتر)، تعداد برگ (12/35)، وزن خشک برگ و ساقه (به ترتیب 92/4 و 41/8 گرم) و محتوای نسبی آب برگ (49/85 درصد) بود. میزان نشت الکترولیت¬ها، میزان قند¬های محلول کل، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی و پرولین با افزایش شدت تنش خشکی افزایش یافت. در شرایط تنش خشکی رقم بیدانه سفید دارای بیشترین میزان نشت الکترولیت‌ها بود و رقم یاقوتی بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی (3/45 درصد) و پرولین (12/11 میکرو مول بر گرم وزن خشک) را در شرایط تنش خشکی شدید نسبت به دو رقم دیگر داشت. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش به نظر می‌رسد که رقم یاقوتی نسبت به دو رقم دیگر به خشکی متحمل¬تر است.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنش خشکی, شاخص‌های رشدی, میزان قند¬های محلول, محتوای نسبی آب برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057973,
author = {آران, مهدی and عابدی, بهرام and تهرانی فر, علی and پارسا, مهدی},
title = {بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {315--326},
numpages = {11},
keywords = {پرولین، تنش خشکی، شاخص‌های رشدی، میزان قند¬های محلول، محتوای نسبی آب برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)
%A آران, مهدی
%A عابدی, بهرام
%A تهرانی فر, علی
%A پارسا, مهدی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]