جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (21), شماره (61), سال (2017-12) , صفحات (223-240)

عنوان : ( ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , ثریا عزیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻣﺮوزه آﮔﺎﻫﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آنها در ﻓﺮاﻳﻨﺪ برنامه ریزی توسعه ی روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد و ﻧﻮﻋﻲ ﺿﺮورت ﺟﻬﺖ ارائه ﻃﺮح ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب می شود. دراین راستا طرح های متنوعی در قالب برنامه های توسعه روستایی به اجراء گذاشته شده است که طرح های بهسازی و نوسازی روستایی متاخرترین و یکی از مهم ترین این طرح ها در کشور می باشد. طرحی که اجرای آن در سال 1368 توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف تامین مسکن متناسب، مقاوم و بادوام روستایی آغاز شد. اما آنچه مسلم است تاثیر طرح های توسعه تنها منحصر به یک یا چند هدف محدود نمی گردد و آثار آن در بلند مدت بر کیفیت محیطی روستا بیشتر نمایان خواهد شد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیرات ناشی از طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیطی روستاهای دهستان حومه شهرستان شیروان با حدود 22 نقطه روستایی می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری این تحقیق را دریافت کنندگان وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تشکیل می دهند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 203 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و تایید روایی و سنجش پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (80 درصد)، پرسشنامه ها تکمیل و در محیط SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد طرحهای بهسازی و نوسازی روستایی تاثیرات قابل توجهی در تمامی شاخص های کیفیت محیط داشته و بعد اقتصادی با اثرات کلی0.659 بیشترین تاثیر و بعد اجتماعی با اثرات کلی 0.450 کمترین تاثیر را بر روی سطح کیفیت محیط کل جامعه آماری روستاهای دارای طرح بهسازی و نوسازی داشته اند.

کلمات کلیدی

, طرح های بهسازی و نوسازی, مسکن روستایی, کیفیت محیط, توسعه روستایی, مدل تحلیل مسیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057974,
author = {صادقلو, طاهره and عزیزی, ثریا},
title = {ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان)},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2017},
volume = {21},
number = {61},
month = {December},
issn = {2008-8078},
pages = {223--240},
numpages = {17},
keywords = {طرح های بهسازی و نوسازی، مسکن روستایی، کیفیت محیط، توسعه روستایی، مدل تحلیل مسیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان)
%A صادقلو, طاهره
%A عزیزی, ثریا
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2017

[Download]