برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (5), شماره (16), سال (2016-6) , صفحات (188-208)

عنوان : ( شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ - مورد: استان خوزستان )

نویسندگان: طاهره صادقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای اقتصادی- فضایی، جایگاه قابل ملاحظه ای nv فرایند توسعه از آن خود نموده است. اما فارغ از منافع مادی حاصل از گردشگری، یکی از مهمترین کارکردهای گردشگری انتقال ارزشهای بومی و فرهنگی- ارزشی یک کشور یا اجتماع می باشد. گردشگری تاریک یکی از انواع گردشگری می باشد که نقش قابل توجهی را در کسب این فرصتها ایفا می کند که خود دارای انواع مختلفی می باشد و از جمله مهمترین آنها گردشگری جنگ است. بدین منظور 373 نفر از گردشگران کاروانهای راهیان نور استان زنجان با هدف شناسایی مهمترین عوامل و شاخص های انگیزشی تاثیرگذار در توسعه گردشگری در مقاصد جنگی کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متناسب با گروه های گردشگری جنگ، تفاوت انگیزشی بوجود دارد. همچنین نتایج آزمون T مشخص کرد که از نظر افراد مورد مطالعه همه عوامل انگیزشی از سطح معناداری قابل قبولی برخوردارند که از طریق آزمون رگرسیون مشخص شد مهمترین عامل انگیزشی، شاخص گرامیداشت یادبود و بزرگداشت قربانیان جنگ با (بتای 547/0) می باشد. لذا باید برنامه ریزی برای توسعه گردشگری تاریک برای بازدید از مناطق جنگی متناسب با در نظر داشتن انگیزه های مختلف صورت گیرد

کلمات کلیدی

, گردشگری تاریک, جنگ, راهیان نور, انگیزشهای فردی, خوزستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057975,
author = {صادقلو, طاهره},
title = {شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ - مورد: استان خوزستان},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2016},
volume = {5},
number = {16},
month = {June},
issn = {2322-309X},
pages = {188--208},
numpages = {20},
keywords = {گردشگری تاریک، جنگ، راهیان نور، انگیزشهای فردی، خوزستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ - مورد: استان خوزستان
%A صادقلو, طاهره
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2016

[Download]