جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (75-90)

عنوان : ( سنجش میزان امنیت فضایی شهروندی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: مناطق سیزده‌گانه شهر مشهد) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , مهدی بازرگان , علی بهشتیان مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برقراری امنیت در فضاهای شهری یکی از دغدغه‌های عمدۀ مدیران شهری است. امنیت شهری ممکن است بازتابی از ویژگی‌های مختلف فضای شهری نظیر کالبد، اجتماع، اقتصاد و سیاست باشد. با توجه به جرایم و پیچیدگی‌های در حال افزایش فضاهای شهری، تلاش برای دستیابی به شهر پایدار، سالم و خوب در گرو برقراری امنیت شهروندان معنا می‌یابد و این به‌معنای ساماندهی و چینش مطلوب کالبد، فضاهای اقتصادی، علل اجتماعی و نهادی برای کنترل فضاست. شهر مشهد یکی از کلان‌شهرهایی است که در سال‌های اخیر، شکوفایی‌اش در ابعاد مختلف مدیریت شهری نظیر زیرساخت‌ها، کالبد، منظر شهری و غیره، اعتبار ویژه‌ای بدان بخشیده است. مقالۀ حاضر به دنبال بررسی سطح امنیت فضایی شهروندان در مناطق مختلف شهر و رتبه‌بندی مناطق سیزده‌گانه براساس مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در شکل‌گیری امنیت فضایی در این مناطق است. برای این منظور با استفاده از روش تحلیلی‌توصیفی، و با ابزار پرسش‌نامه به گردآوری داده و تحلیل آن‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و Excel اقدام شده و همچنین رتبه‌بندی مناطق با استفاده از تکنیک PROMETTE به‌عنوان یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان امنیت فضایی از نظر شهروندان در مناطق 12، 11 و 9 بیش از سایر مناطق شهر مشهد است که می‌شود دلیل آن را بافت کالبدی منظم، خوانایی بیشتر فضا، گشودگی و تراکم بافت، همگونی نسبی جمعیت به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی دانست.

کلمات کلیدی

, امنیت شهروندی, طراحی شهری, کلان‌شهر مشهد, تکنیک PROMETTE.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057978,
author = {صادقلو, طاهره and بازرگان, مهدی and بهشتیان مسگران, علی},
title = {سنجش میزان امنیت فضایی شهروندی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: مناطق سیزده‌گانه شهر مشهد)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {January},
issn = {2538-3531},
pages = {75--90},
numpages = {15},
keywords = {امنیت شهروندی، طراحی شهری، کلان‌شهر مشهد، تکنیک PROMETTE.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان امنیت فضایی شهروندی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: مناطق سیزده‌گانه شهر مشهد)
%A صادقلو, طاهره
%A بازرگان, مهدی
%A بهشتیان مسگران, علی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2016

[Download]