پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (49), شماره (1), سال (2017-10) , صفحات (167-183)

عنوان : ( سنجش عملکرد مولفه های آسایش بصری در ارتقا کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک VIKOR (نمونه موردی: مشهد) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کیفیت محیط شهری گامی بلند به سوی ارتقا رضایت شهروندان است. یکی از ابعاد قابل توجه در افزایش کیفیت محیطی، ارتقا آسایش بصری می باشد. آسایش بصری بازتابی از کیفیت زندگی، آرامش و رفاه شهروندی است. لذا هدف این تحقیق سنجش عملکرد مولفه های آسایش بصری در ارتقا کیفیت محیط شهری کلان شهر مشهد می باشد که به ارزیابی 14 مولفه ی کیفیت محیطی و 4 مولفه ی آسایش بصری، ارتباط این دو دسته متغیرها و وضعیت آن ها در سطح مناطق 13 گانه ی مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه شهروندان مناطق 13 گانه مشهد است که با استفاده از فرمول کوکران 383 پرسشنامه به نسبت جمعیت مناطق توزیع شده است. پرسشنامه محقق ساخته و شامل 40 سوال کیفیت محیط شهری و 40 سوال آسایش بصری است که جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و علاوه بر این جهت رتبه بندی مناطق از تکنیک رتبه بندی وایکور استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین مولفه های آسایش بصری و کیفیت محیط شهری در سطح مناطق 13 گانه است. علاوه بر این نتایج حاصل از رتبه بندی مناطق حاکی از این است که غالبا مناطقی که از سطح پایین آسایش بصری برخوردار بوده اند(مناطق 13، 4، 5)، از کیفیت محیطی کمتر و نتیجتا رفاه شهری کمتری نیز برخودار هستند، همچنین مناطق 1 و 9 و 8 با هم پوشانی بسیار بالادر بهترین وضعیت از منظر کیفیت محیط شهری و آسایش بصری قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, آسایش بصری, کیفیت محیطی, کلان شهر مشهد, تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره, وایکور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057979,
author = {صادقلو, طاهره and جوهری, لیلا},
title = {سنجش عملکرد مولفه های آسایش بصری در ارتقا کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک VIKOR (نمونه موردی: مشهد)},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2017},
volume = {49},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-6296},
pages = {167--183},
numpages = {16},
keywords = {آسایش بصری، کیفیت محیطی، کلان شهر مشهد، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، وایکور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش عملکرد مولفه های آسایش بصری در ارتقا کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک VIKOR (نمونه موردی: مشهد)
%A صادقلو, طاهره
%A جوهری, لیلا
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2017

[Download]