پژوهشنامه اقتصادی, دوره (16), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (51-73)

عنوان : ( تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن )

نویسندگان: نسرین رضایی مقدم , سیدمهدی مصطفوی ترقی , علی چشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده حفظ ثبات قیمت ها در بلندمدت حتی زمانی که بانک مرکزی، سیاست هدفگذار ی تورم را به طور صریح پیگیری نمی کند، به عنوان هدف اولیه سیاستگذاران پولی شناخته می شود. همچنین به دلیل وقفه در تاثیرگذاری سیاست های پولی، انتخاب مع یار مناسب تورم بس یاراهمیت دارد. در برخی از کشورها، تورم هسته به عنوان شاخص ی که روند بلندمدت تورم را آشکار م ی کند، می تواند تورم را پیشبینی و براساس آن هدفگذاری تورم صورت گیرد. تورم هسته و کارایی آن در تشخیص روند بلندمدت تورم می تواند سیاستگذاران را در شناخت بهتر اجزای تورم یاری رساند. تورم در ایران نیز تحت تاثیر عوامل بلندمدت و ش وک های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. در این مقاله، تورم هسته در ایران برای سال های 1353 تا 1390 با استفاده از فیلتر کالمن در چارچوب سری های زمانی ساختاری تخمین زده شده است. مطابق نتایج تحقیق، تورم هسته ناش ی از آثار بلندمدت متغیرهایی چون پایه پولی و نقدینگی در ایران نوساناتی مشابه تورم انداز هگیری شده را تجربه می کند و مقدار تورم هسته در دوره مطالعه به طور متوسط حدود 15 درصد است.

کلمات کلیدی

فیلتر کالمن تورم هسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057984,
author = {رضایی مقدم, نسرین and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and چشمی, علی},
title = {تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-210x},
pages = {51--73},
numpages = {22},
keywords = {فیلتر کالمن تورم هسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن
%A رضایی مقدم, نسرین
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A چشمی, علی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2016

[Download]