پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (24), شماره (77), سال (2016-6) , صفحات (183-210)

عنوان : ( بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت )

نویسندگان: سیدعبداله رضوی , مصطفی سلیمی فر , سیدمهدی مصطفوی ترقی , مرتضی بکی حسکوئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدلسازی برای پیشبینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورسهای نفتی و بازار آتیهای نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکلگیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاهمدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاستهای پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی )پولی، اوراق قرضه و سرمایه( و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف مینماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاهمدت که به طور عمده ناشی از سیاستهای پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه 3112 م و روش گارچ آزمون میگردد. نتایج نشان - سامئلسون با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای 3102 میدهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خامهای شاخص )دوبی، عمان و برنت( منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهمترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینههای نگهداری و ذخیرهسازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیتهای صنعتی که به نوبه خود میتواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.

کلمات کلیدی

, : نفت خام شاخص, شاخص بازار سرمایه, نرخ بهره, سیاستهای پولی آمریکا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057985,
author = {رضوی, سیدعبداله and سلیمی فر, مصطفی and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and مرتضی بکی حسکوئی},
title = {بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {24},
number = {77},
month = {June},
issn = {1027-9024},
pages = {183--210},
numpages = {27},
keywords = {: نفت خام شاخص، شاخص بازار سرمایه، نرخ بهره، سیاستهای پولی آمریکا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت
%A رضوی, سیدعبداله
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A مرتضی بکی حسکوئی
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2016

[Download]