مدیریت بهره وری, دوره (10), شماره (37), سال (2016-9) , صفحات (127-155)

عنوان : ( پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: غلامرضا سلطانی فسقندیس , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موفقیت محصولات جدید به عنوان برترین عامل برای موفقیت شرکتها و حتی بقای آنها محسوب میشود. با این حال بررسیهای متعدد نشان میدهد که نرخ شکست توسعه محصول جدید به عنوان یک معضل اساسی در بسیاری از شرکتها مطرح بوده است. شرکتهای بسیاری سعی دارند تا قبل از توسعه محصول جدید، اقدام به پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید نمایند. بر همین اساس نیز هدف این تحقیق پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی در صنایع غذایی و آشامیدنی میباشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساسروشانجام کار توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکتهای تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی استان آذربایجانشرقی در سال 1394 بوده است. به منظور جمعآوری دادهها در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است که بعد از اطمینان از روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری توزیع گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق از روشهای تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان دهنده وجود شش سازه اصلی مفهومسازی محصول جدید، گرایشبه بازار، گرایشبه طراحی، گرایشبه عوامل فنی و تکنولوژی، استفاده از منابع و مدیریت توسعه محصول جدید به عنوان عوامل موثر در موفقیت توسعه محصول جدید بوده است. همچنین پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان میدهد که شبکه طراحی شده در 81 درصد موارد قادر به پیشبینی صحیح موفقیت توسعه محصول جدید بوده است.

کلمات کلیدی

, موفقیت توسعه محصول جدید, تحلیل عاملی, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057991,
author = {سلطانی فسقندیس, غلامرضا and پویا, علیرضا and کاظمی, مصطفی and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی},
journal = {مدیریت بهره وری},
year = {2016},
volume = {10},
number = {37},
month = {September},
issn = {2476-7298},
pages = {127--155},
numpages = {28},
keywords = {موفقیت توسعه محصول جدید، تحلیل عاملی، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی
%A سلطانی فسقندیس, غلامرضا
%A پویا, علیرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J مدیریت بهره وری
%@ 2476-7298
%D 2016

[Download]