دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل )

نویسندگان: حسین بانژاد , نینا سلیمانی , عطا امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همه ساله پل های زیادی در جهان تخریب می شوند؛ تخریب این پل ها اکثراً به دلیل در نظر نگرفتن نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی آنها می باشد. آبشستگی پایه های پل اصلیترین عامل تخریب پلهاست. مکانیسم آبشستگی در تک پایه و گروه پایهها متفاوت است. در این تحقیق مکانیسم آبشستگی در تک پایه و گروه پایههای پل مورد بررسی قرار گرفته است. از عوامل اصلی موثر بر آبشستگی پایه منفرد، قطر عرض و شکل پایه میباشد. در گروه پایهها، علاوه بر این متغیرها، آرایش گروه پایهها و فاصله بین پایهها نیز موثر میباشند. نتایج این تحقیق بیانگر متفاوت بودن مکانیسم آبشستگی در گروه پایه ها بعلت تنوع متغیرهای موثر بر آبشستگی به نسبت تک پایه میباشد. بطوریکه عمق آبشستگی در گروه پایه ممکن است تا دو برابر تک پایه با ابعاد مشابه باشد. شناخت این موضوع میتواند مورد استفاده محققین و مهندسین در طراحی پل ها قرار گیرد

کلمات کلیدی

, آبشستگی, پل , پایه منفرد, گروه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057996,
author = {بانژاد, حسین and نینا سلیمانی and عطا امینی},
title = {بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آبشستگی، پل ،پایه منفرد، گروه پایهها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل
%A بانژاد, حسین
%A نینا سلیمانی
%A عطا امینی
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]