همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان , 2016-05-11

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی )

نویسندگان: ناصر خاکشورایدلیکی , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر زمان و سطح کاهش مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر پایه گندم بر عملکرد جوجه¬های گوشتی با استفاده از 350 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی شامل 7 تیمار با 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر پن انجام شد. تیمار آزمایشی شامل: سه جیره پایانی کاهش سطح مکمل ویتامینه به 50 درصد مقدار توصیه شده از سنین 24، 30 و 36 روزگی، سه جیره پایانی حذف کامل مکمل ویتامینه از سنین 24، 30 و 36 روزگی و یک جیره پایانی حاوی مکمل ویتامینه در سطح توصیه شده تا سن 42 روزگی (کنترل) بودند. پرندگان تغذیه شده با چیره پایانی با سطح مکمل ویتامینی 50 درصد مقدار توصیه شده از سنین 24، 30 و 36 روزگی در مقایسه با گروه کنترل در تمامی شاخص های عملکردی اختلاف معنی داری نداشتند. حذف کامل مکمل ویتامینه از جیره پایانی جوجه های گوشتی از سنین 24، 30 و 36 روزگی باعث افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با سایر جیره های آزمایشی شد. وزن زنده در سن 42 روزگی، رشد روزانه و شاخص تولید اروپایی در پرندگان تغذیه شده با جیره پایانی حذف کامل مکمل ویتامینه از سن 24 روزگی پایین ترین مقدار و بالاترین مقدار آنها در پرندگان تغذیه شده با جیره کاهش سطح مکمل ویتامینه به 50 درصد توصیه شده از سن 24 روزگی بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که امکان حذف مکمل های ویتامینه در دوره پایانی پرورش جوجه¬های گوشتی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, عملکرد, مکمل ویتامینی, جیره پایانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058016,
author = {خاکشورایدلیکی, ناصر and زرقی, حیدر and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی},
booktitle = {همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {جوجه های گوشتی، عملکرد، مکمل ویتامینی، جیره پایانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی
%A خاکشورایدلیکی, ناصر
%A زرقی, حیدر
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان
%D 2016

[Download]