چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2015-11-11

عنوان : ( تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم )

نویسندگان: حسین بانژاد , زهرا کشککی , مجید حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از انواع مهم و کاربردی سرریزها، سرریز مدور قائم با شکلهای مختلف ورودی است. استفاده از این سرریز در درههای تنگ با شیب تند یا در جاییکه کانال یا تونل انحراف موجود است، میتواند مفید باشد. تشکیل گرداب در ورودی از ویژگیهای هیدرولیکی این سرریز است که ایجاد لرزش، ورود هوا به مجرا و کاهش ظرفیت سرریز را به دنبال دارد. روشهای مختلفی برای کاهش اثرات منفی تشکیل گرداب، در ورودی سرریز مدور قائم وجود دارد که از جمله میتوان به استفاده از سازههای گردابشکن و تغییر شکل ورودی به نیلوفری اشاره کرد. در این پژوهش در مجموع ۵۹ آزمایش بر روی سه مدل سرریز )سرریز نیلوفری، سرریز نیلوفری با گردابشکن و سرریز مدور قائم بدون اصلاح ورودی( انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از سازههای گردابشکن بطور قابل توجهی باعث افزایش دبی عبوری و ضریب دبی سرریز میشود

کلمات کلیدی

, سرریز مدور قائم, سرریز نیلوفری, گردابشکن, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058018,
author = {بانژاد, حسین and زهرا کشککی and مجید حیدری},
title = {تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2015},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سرریز مدور قائم، سرریز نیلوفری، گردابشکن، ضریب دبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر استفاده از گردابشکنها بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم
%A بانژاد, حسین
%A زهرا کشککی
%A مجید حیدری
%J چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2015

[Download]