مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (8), سال (2016-11) , صفحات (99-108)

عنوان : ( تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک )

نویسندگان: حمید ذبیحی فرزقی , محمود شریعتی , سعید حدیدی مود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی انباشتگی کرنش‌های ایجاد شده ناشی از رخدادهای غیرخطی مانند خزش، پلاستیسته یا پدیده رچتینگ از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد، زیرا موجب افزایش خسارت‌های خزشی-خستگی مواد می‌گردد. عواملی مانند نوع بارگذاری، معادلات حاکم یا ابعاد نواحی الاستیک اطراف رخداد غیرخطی، در انباشتگی کرنش غیرالاستیک ایجاد شده تأثیرگذار می‌باشد. در برخی از سازه‌های مکانیکی که رفتار الاستیک دارند، ممکن است رخدادهای غیر خطی و به طور موضعی وجود داشته باشند. در چنین شرایطی، مناطق الاستیک که استحکام بیشتری دارند، ممکن است طی مکانیزم‌های بارگذاری به مناطقی که رخداد غیرخطی دارند و استحکام کمتری نیز دارند، نیرو اعمال کنند. بنابراین در مناطقی که رخداد غیرخطی دارند، انباشتگی کرنش موضعی رخ می‌دهد. چنین رفتاری را معمولا به کمک پدیده پیامد الاستیک توصیف می‌کنند که به عنوان یک دستورالعمل مهم در کدهای ارزیابی سازه‌های مکانیکی مطرح شده است. در این پژوهش تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش‌های غیرخطی موضعی ناشی از رفتار الاستیک-پلاستیک و پدیده خزش، طی فرایند رها سازی تنش، بررسی می‌گردد. به این منظور ضریب شاخص پیامد الاستیک به عنوان معیاری برای توصیف تأثیر مناطق الاستیک بر مناطق غیرالاستیک موضعی و برای برخی سازه‌های مکانیکی و مطابق دستورالعمل‌های ارائه شده در کد R5، تعریف می‌گردد. در ادامه تأثیر این ضریب در عملکرد مکانیکی این سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج بیانگر این موضوع می‌باشد که انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از توزیع مجدد کرنش بین نواحی الاستیک و غیرالاستیک، به ناحیه الاستیک اطراف رخداد غیرخطی بستگی دارد که خود به کمک پدیده پیامد الاستیک توصیف می‌گردد.

کلمات کلیدی

, پدیده پیامد الاستیک, انباشتگی کرنش, بارگذاری‌های تنش-کنترل و کرنش-کنترل, سفتی, خزش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058019,
author = {ذبیحی فرزقی, حمید and شریعتی, محمود and سعید حدیدی مود},
title = {تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {8},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {99--108},
numpages = {9},
keywords = {پدیده پیامد الاستیک، انباشتگی کرنش، بارگذاری‌های تنش-کنترل و کرنش-کنترل، سفتی، خزش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک
%A ذبیحی فرزقی, حمید
%A شریعتی, محمود
%A سعید حدیدی مود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]