روش های عددی در مهندسی, دوره (35), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (157-181)

عنوان : ( مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل )

نویسندگان: کیخسرو تورانی , احمدرضا محبوبی اردکانی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی رفتار مهندسی خاکها اگرچه بخش قابل توجهی از شرایطی که مهندسی ژئوتکنیک با آن روبرو میشود شامل خاکهای غیراشباع است، با اینحال تحلیل و طراحی به روش مرسوم با فرض شرایط محدودکننده خاک به صورت کاملاً خشک و یا کاملاً اشباع انجام میپذیرد. در خاکهای غیراشباع، پدیده موئینگی موجب ایجاد نیروهای جاذب بین ذرات میگردد. روش اجزا منفصل، روشی مناسب برای بررسی اثرات موئینگی است. در روش اجزاء منفصل به صورت پی در پی محاسبات قانون دوم نیوتن برای ذرات و قانون نیرو- جابجایی در نقاط تماس ذرات صورت میپذیرد. در این مقاله، رفتار خاکهای غیراشباع در رژیم پاندولی با استفاده از روش اجزا منفصل شبیهسازی شده است. آزمایش سه محوری بهصورت دوبعدی و با درنظر گرفتن اثرات نیروی موئینگی مدلسازی گردیده است. نهایتاً، اثرات موئینگی بر پارامترهای ماکرو خاکدانها مدلسازی شده (تنش، کرنش محوری، کرنش حجمی و درصد نشانه خلاء) و پارامترهای معیار گسیختگی کولمب بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, روش اجزا منفصل, نیروی موئینگی, رژیم پاندولی, پارامترهای مقاومت برشی کولمب, عدد تماسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058026,
author = {کیخسرو تورانی and احمدرضا محبوبی اردکانی and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2016},
volume = {35},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-7698},
pages = {157--181},
numpages = {24},
keywords = {روش اجزا منفصل، نیروی موئینگی، رژیم پاندولی، پارامترهای مقاومت برشی کولمب، عدد تماسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل
%A کیخسرو تورانی
%A احمدرضا محبوبی اردکانی
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2016

[Download]