پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (28), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (85-92)

عنوان : ( ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L )

نویسندگان: حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین راهبردهای کاهش مصرف علف ک شها، بهینه سازی مصرف آنهاست. یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، اختلاط علف ک شها م یباشد. به منظور ارزیابی تاثیر علف ک شهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون و اختلاط آنها با ماده افزودنی سولفات آمونیوم و بدون آن برعلف هرز سوروف در ذرت، پژوهشی در قالب 3 آزمایش جداگانه طی سال های 91 - 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش اول جهت تعیین مقدارکاربرد علف ک شهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه انجام شد. آزمایش دوم به منظور ارزیابی اثر نسب تهای مختلف اختلاط دو علف کش ) 75 % فورام سولفورن + 25 % نیکوسولفورون، 50 % فورام سولفورون + 50 % نیکوسولفورون و 25 % فورام سولفورون + 75 % نیکوسولفورون( مبتنی بر دز توصیه شده بدست آمده از آزمایش اول انجام شد.آزمایش سوم شامل تیمارهای آزمایش دوم به همراه ماده افزودنی سولفات آمونیوم بود. نتایج نشان داد که هر دو علف کش بدون ماده افزودنی سولفات آمونیوم در مقادیر کاربرد بالا باعث کنترل سوروف شدند. در اختلاط دو عل فکش باهم و بدون ماده افزودنی سولفات آمونیوم نسبت اختلاط 75 % فورام سولفورون + 25 % نیکوسولفورون بیشترین کاهش را در وزن خشک عل ف هرز سوروف در مقایسه با دیگر نسبت ها نشان داد و اثرات اختلاط این دو علف کش با هم روی علف هرز سوروف افزایشی بود. از طرفی اختلاط دو علف کش به همراه ماده افزودنی سولفات آمونیوم دارای اثر هم افزا بر علف هرز سوروف بود. همچنین نتایج نشان داد که اختلاط این دو علف کش با ماده افزودنی سولفا تآمونیوم و بدون آن هی چگونه تاثیر نامطلوبی بر روی ذرت ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

, سوروف , ذرت , منحنی دز پاسخ , منحنی های هم اثر , علف کش های گروه سولفونیل اوره , مواد افزودنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058028,
author = {اسدالهی, حمزه and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and قنبری, علی},
title = {ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-4058},
pages = {85--92},
numpages = {7},
keywords = {سوروف - ذرت - منحنی دز پاسخ - منحنی های هم اثر - علف کش های گروه سولفونیل اوره - مواد افزودنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L
%A اسدالهی, حمزه
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A قنبری, علی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2538-4058
%D 2016

[Download]