همایش ملی جریان و آلودگی هوا , 2012-05-23

عنوان : ( تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد )

نویسندگان: حسین بانژاد , فرزانه قائمی زاده , بهناز ختار , حمید محب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به کیفیت آب مورد استفاده برای آبیاری جهت تولید میزان محصول مناسب حفظ بهره وری خاک و حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار می باشد شوری و قلیائیت از مهمترین پارامترهای موثر بر کیفیت اب آبیاری هستند به عنوان مثال خواص فیزیکی و مکانیکی خاک همچون ساختار خاک پایداری دانه بندی و نفوذپذیری خاک به شدت برنون یونهای قابل تعویض موجود درآب حساس می باشند از پارامترهای موثر برکیفیت آب آبیاری SAR ,EC ,pH ,TDS را میتوان نام برد هدف از انجام این پژوهش تعیین مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی اندازه ی SAR Á EC ,TDSآبهای زیرزمینی دشت اسد آبادواقع در شرق استان همدا نبود بدین منظور از روشهای زمینآمار مانند مکریجینگ معمولی OK کریجینگ ساده SK ,روشهای معین مانند فاصله زمانی معکوس IDW و توابع پایه شعاعی RBF استفاده شد

کلمات کلیدی

, زمین آمار, کیفیت آب های زیرزمینی , SAR EC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058037,
author = {بانژاد, حسین and فرزانه قائمی زاده and بهناز ختار and حمید محب زاده},
title = {تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد},
booktitle = {همایش ملی جریان و آلودگی هوا},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمین آمار، کیفیت آب های زیرزمینی ،SAR EC ;TDS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد
%A بانژاد, حسین
%A فرزانه قائمی زاده
%A بهناز ختار
%A حمید محب زاده
%J همایش ملی جریان و آلودگی هوا
%D 2012

[Download]