گردشگری شهری, دوره (2), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (275-289)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری پزشکی موضوعی کاملاً جدید است. این نوع گردشگری با مداخله مستقیم مسایل پزشکی ارتباط دارد و انتظار می‌رود نتایج چنین مسافرت‌هایی اساسی و طولانی مدت باشد. گردشگری پزشکی امروزه یک صنعت جهانی با دامنه وسیعی از ذی‌نفعان، شامل واسطه‌ها، ارائه دهندگان مراقبت سلامت، بیمه‌ها و ایجادکنندگان وب‌سایت‌ها است. در این مقاله تلاش شد تا عوامل مؤثر بر انتخاب کلان شهر مشهد جهت درمان از دیدگاه گردشگران پزشکی موردبررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات هم به‌صورت آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون T تک نمونه‌ای) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل گردشگران حاضر در شهر مشهد که بر اساس برآوردها در سال 1393 حدود 13000 نفر می‌باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه لازم 80 نفر به دست آمد. با توجه به یافته‌های تحقیق، میزان کیفیت خدمات درمانی با آمارة 9/16 درصد بیشترین تأثیر را بر انتخاب این شهر جهت درمان از سوی گردشگران پزشکی داشته است. هم‌چنین بر پایة آزمون T تک نمونه‌ای اختلاف معناداری بین میانگین عوامل و میانة نظری 3 در شهر مشهد از دیدگاه گردشگران وجود دارد که بیانگر اثرگذاری قابل‌ملاحظه این عوامل در انتخاب این شهر جهت درمان است. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی شامل احداث شرکت های خدمات گردشگری پزشکی، اطلاع رسانی در رابطه با گردشگری پزشکی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی(تلویزیون، ماهواره، اینترنت و غیره)، ایجاد هماهنگی بین سازمان های متولی امر گردشگری و پزشکی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری پزشکی, خدمات درمانی, سهولت دسترسی, پزشک متخصص, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058041,
author = {عنابستانی, علی اکبر and زهرا عنابستانی},
title = {عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی},
journal = {گردشگری شهری},
year = {2015},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6926},
pages = {275--289},
numpages = {14},
keywords = {گردشگری پزشکی، خدمات درمانی، سهولت دسترسی، پزشک متخصص، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زهرا عنابستانی
%J گردشگری شهری
%@ 2423-6926
%D 2015

[Download]