پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (108), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (143-152)

عنوان : ( تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.( )

نویسندگان: مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن و درجه سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت آزمایشی در بهار سال 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل محتوی نیتروژن خاک در پنج سطح ) 18 ، 50 ، 90 ، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک(، مقادیر کاربرد علف کش گلیفوسیت در هفت سطح ( 0، 75 ، 100 ، 125 ، 150 ، 175 و 200 درصد مقدار کاربرد توصیه شده برابر با 3 لیتر در هکتار علف کش گلیفوسیت برای تاج خروس ریشه قرمز) و درجه سختی آب در پنج سطح ( 0 ، 100 ، 300 ، 600 و 1200 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم) بودند. پس از سبز شدن گیاهان سم پاشی در مرحله 8 تا 10 برگی تاج خروس انجام شد و 30 روز بعد از پاشش، درصد بقا و وزن خشک اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش، محتوای نیتروژن خاک و سختی آب تأثیر معنی داری) P≤0.01 ( در رشد و بقای تاج خروس داشتند. با افزایش مقدار کاربرد گلیفوسیت در آب خالص رشد و بقای تاج خروس بطور معنی داری ( P≤0.01 )کاهش یافت. افزایش سختی آب مقدار ED50 گلیفوسیت را افزایش داده ولی کنترل تاج خروس را کاهش داد. کمترین ( 906 گرم ماده موثره در هکتار) و بیشترین ( 1606 گرم ماده موثره در هکتار) مقدار ED50 گلیفوسیت به بترتیب در صفر و 1200 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم آب حاصل شد. افزایش نیتروژن خاک کارایی گلیفوسیت در کنترل تاج خروس را بهبود بخشید به طوریکه با افزایش محتوای نیتروژن خاک از 18 به 300 میلی گرم در کیلو گرم خاک مقدار ED50 گلیفوسیت از 2/ 1745 به 49 / 896 گرم ماده موثره در هکتار کاهش یافت.

کلمات کلیدی

زیست توده؛ کربنات کلسیم؛ یکفیت آب؛ علف کش؛ محتوای نیتروژن خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058042,
author = {آزاد, مسعود and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.(},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2015},
volume = {108},
number = {3},
month = {November},
issn = {2423-5423},
pages = {143--152},
numpages = {9},
keywords = {زیست توده؛ کربنات کلسیم؛ یکفیت آب؛ علف کش؛ محتوای نیتروژن خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.(
%A آزاد, مسعود
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2015

[Download]