پژوهش علف های هرز, دوره (9), شماره (1), سال (2017-11) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth) )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , رحیم بخش محمدنژادلجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از علف‌کش‌ها در مدیریت علف‌های هرز بالنگو در سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با 13 تیمار و در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل وجین تمام فصل علف‌های هرز، رقابت تمام فصل علف‌های هرز با بالنگو، دوبار وجین علف‌های هرز به ترتیب 25 و 45 روز پس از کاشت بالنگو و کاربرد علف‌کشهای تریفلورالین، متری بیوزین، اکسی فلورفن، پندیمتالین، ارادیکان، که در مقادیر توصیه شده و دزهای کاهش یافته آنها به همراه با یکبار وجین علف‌های هرز 50 روز پس از کاشت بالنگو بودند. نتایج نشان داد که، تیمارهای بکار رفته اثر معنی‌داری(P≤0.01) بر عملکرد بالنگو و زیست توده و تراکم علف‌های هرز داشتند. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین عملکرد دانه بالنگو در تیمار وجین تمام فصل علف‌های هرز به مقدار 711 کیلو گرم در هکتار و بدون اختلاف معنی داری با تیمارهای مربوط به کاربرد علفکش اکسی فلورفن به مقدار 36/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار به همراه وجین علفهای هرز (704 کیلوگرم در هکتار)، و کاربرد آن به مقدار 24/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار و کاربرد علف‌کش تریفلورالین به مقدار 48/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار همراه با وجین علفهای هرز50 روز پس از کاشت بالنگو مشاهده شد. از سوی دیگر بیشترین کاهش تراکم علف‌های هرز نسبت به شاهد بدون کنترل در 25، 55 و 75 روز پس از کاشت به ترتیب در تیمار کاربرد علف‌کش ترفلان به مقدار 48/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار همراه با با وجین، اکسی فلورفن به مقدار36/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار و اکسی فلورفن به مقدار 24/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار با وجین به همراه کاربرد ترفلان به مقدار 48/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار با وجین می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان علف‌کش اکسی فلورفن به مقدار 36/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار و همچنین دز کاهش یافته آن به مقدار 24/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار را همراه با وجین علف‌های هرز 50 روز پس از کاشت بالنگو و همچنین دز کاهش یافته علف کش ترفلان به مقدار 48/. کیلوگرم ماده موثره در هکتار همراه با وجین علف‌های هرز 50 روز پس از کاشت بالنگو را برای کنترل علفهای هرز گیاه بالنگو توصیه کرد.

کلمات کلیدی

, ارادیکان, اکسی فلورفن, پندیمتالین, ترفلان, متری بیوزین و وجین علف‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058049,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمدنژادلجی, رحیم بخش},
title = {بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth)},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-6563},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {ارادیکان، اکسی فلورفن، پندیمتالین، ترفلان، متری بیوزین و وجین علف‌های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth)
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمدنژادلجی, رحیم بخش
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2017

[Download]