پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (96-107)

عنوان : ( بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: احسان شیخ سامانی , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه جهت بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانو مولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی سویه راس 308، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار، 5 تکرار و 12 قطعه در هر تکرار، در سن 1 تا 45 روزگی انجام شد. تیمارهای 1، 2 و 3 به ترتیب شامل جیره پایه + محلول نانو مولتی ویتامین در سطح 50، 100 و 150 درصد توصیه کارخانه سازنده؛ تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب تشکیل شده از جیره پایه + پیش مخلوط ویتامینی متداول، دارای سطوح ویتامینی معادل با تیمار یک، دو و سه؛ تیمارهای 7، 8 و 9 به ترتیب تشکیل شده از جیره پایه + پیش مخلوط ویتامینی متداول، معادل با 50، 100 و 150 درصد سطوح ویتامینی توصیه شده توسط کاتالوگ سویه راس و تیمار 10 تشکیل شده از جیره پایه فاقد پیش مخلوط ویتامینی بودند. نتایج نشان داد نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری در سن 10 روزگی میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه تیمارهای 3 و 2 افزایش و ضریب تبدیل خوراک تیمار 3 کاهش یافت اما در سن 24 و 45 روزگی تفاوت معنی داری بین تیمارهای دارای مکمل ویتامینی مشاهده نشد. در تست SRBC اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. در تست CBH در 24 ساعت پس از تزریق، پاسخ ایمنی سلولی تیمار 10، نسبت به تیمار 3، به طور معنی‌داری کاهش یافت و تیمار 10 سبب کاهش معنی دار سطح تری گلیسرید سرم خون و وزن نسبی سینه و افزایش معنی دار وزن نسبی بال و طول نسبی روده کوچک گردید.

کلمات کلیدی

, پاسخ ایمنی, جوجه های گوشتی, عملکرد, فراسنجه های خونی, نانومولتی ویتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058051,
author = {شیخ سامانی, احسان and حسن آبادی, احمد and گلیان, ابوالقاسم},
title = {بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-3106},
pages = {96--107},
numpages = {11},
keywords = {پاسخ ایمنی، جوجه های گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، نانومولتی ویتامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
%A شیخ سامانی, احسان
%A حسن آبادی, احمد
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2016

[Download]