پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (294-304)

عنوان : ( اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: پرتو محمودی , احمد حسن آبادی , حسنا حاجاتی , مهری جوادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن فاکتور موثر بر نسخه برداری SREBP-1 در کبد جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش از 768 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 4×3 با 4 تکرار و 16 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی استفاده شد. جوجه¬ها با 3 نوع چربی (لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی) در 4 سطح (0، 1، 2 و 3 درصد جیره غذایی) از 1 تا 42 روزگی تغذیه شدند. جیره های آزمایشی از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام یکسان بودند. لسیتین سویا میانگین خوراک مصرفی و میانگین افزایش وزن روزانه پرندگان را در کل دوره آزمایشی نسبت به چربی حیوانی و روغن سویا بطور معنی‌داری بهبود بخشید. روغن سویا در مقایسه با چربی حیوانی ، باعث بهبود معنی‌دار ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش شد. با افزایش سطح چربی جیره¬ میانگین وزن 42 روزگی، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی روزانه افزایش یافت. اثر نوع و سطح چربی جیره غذایی بر وزن سینه، ران، کبد، چربی شکمی، پیش معده و سنگدان، پشت و گردن، دئودنوم، سکوم‌ها و بیان ژن فاکتور موثر بر نسخه برداری SREBP-1 معنی دار نبود. با افزایش سطح چربی در جیره وزن لاشه قابل مصرف و قلب افزایش یافت. سطح 1 درصد چربی بیشترین وزن ژژنوم را ایجاد کرد. لسیتین سویا بیشترین وزن بال و چربی حیوانی بیشترین وزن ایلئوم را موجب شدند. بیشترین سطح HDL سرم در جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره بدون چربی و جیره حاوی روغن سویا مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که لسیتین سویا را می‌توان در جیره جوجه¬های گوشتی مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

, بیان ژن, جوجه گوشتی, چربی حیوانی, روغن سویا, لسیتین سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058052,
author = {پرتو محمودی and حسن آبادی, احمد and حاجاتی, حسنا and مهری جوادی},
title = {اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {294--304},
numpages = {10},
keywords = {بیان ژن، جوجه گوشتی، چربی حیوانی، روغن سویا، لسیتین سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی
%A پرتو محمودی
%A حسن آبادی, احمد
%A حاجاتی, حسنا
%A مهری جوادی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]