دومین همایش ملی بحران آب , 2014-09-11

عنوان : ( کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن) )

نویسندگان: حسین بانژاد , رضا بهراملو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسیها بیانگر این است که در مناطق سردسیر در صورتی که پوشش بتنی کانالهای آبیاری از دوام لازم برخوردار نباشد، علی رغم مقاومت فشاری بالا، در مدت کوتاهی پوشش بتنی تخریب شده و منجر به ۳۰ % تلفات آب و هدر رفتن سرمایه خواهدشد. در این پژوهش اقدام به ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال حکان در دشت رزن در استان همدان گردیده است. آزمایش صحرائی شامل ۱۸ مورد مغزهگیری از نقاط مختلف کانالها و ثبت مشخصات و کیفیت ظاهری آنها میباشد. آزمایشهای آزمایشگاهی شامل: تعیین چگالی، جذب آب اولیه، جذب آب نهائی و تعیین عمق نفوذ آب بر روی مغزههای تهیه شده از بتن سخت شده پوشش کانالها میباشد. نتایج نشان داد که مقادیر چگالی، جذب آب اولیه، جذب آب نهائی و ۲ گرم بر / عمق نفوذ آب متوسط در نمونههای بتنی تهیه شده از کانالهای مورد مطالعه به ترتیب برابر با ۱ ۸۱ میلیمتر میباشد. مقدار استانداردهای تجویزی برای پوشش بتنی با دوام در %۷/۹، %۶/ سانتیمترمکعب، ۱ ۳۰ میلیمتر میباشد. با مقایسه نتایج ، %۵، % ۲ گرم بر سانتیمترمکعب، ۲ / مقابل ذوب و یخبندان به ترتیب ۴ اندازهگیری شده و استاندارد تجویزی ملاحظه میگردد که مقدار متوسط چگالی نمونههای مورد آزمایش ۱۵ % کمتر از حداقل استاندارد تجویزی و جذب آب اولیه، جذب آب نهائی و عمق نفوذ آب به ترتیب ۳ برابر، ۲ برابر بیشتر از حداکثر استاندارد تجویزی میباشند. با توجه به کیفیت دوام پائین پوشش / ۱ برابر و ۷ /۶ بتنی کانالهای آبیاری مورد مطالعه، نمیتوان آنها را به عنوان یک پوشش مستحکم در طول عمر خدمت رسانی به حساب آورد. این مسئله در بخشهایی از کانالهای مورد مطالعه اتفاق افتاده و منجر به ترک خوردگی و تخریب پوشش بتنی و تلفات شدید انتقال آب گردیده است.

کلمات کلیدی

, استانداردهای دوام, پوشش بتنی, دشت رزن, کانالهای آبیاری, بحران آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058080,
author = {بانژاد, حسین and رضا بهراملو},
title = {کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن)},
booktitle = {دومین همایش ملی بحران آب},
year = {2014},
location = {شهر کرد, ايران},
keywords = {استانداردهای دوام، پوشش بتنی، دشت رزن، کانالهای آبیاری، بحران آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بحران آب در مناطق سردسیر با بهبود دوام پوشش بتنی کانالهای آبیاری (مطالعه موردی در دشت رزن)
%A بانژاد, حسین
%A رضا بهراملو
%J دومین همایش ملی بحران آب
%D 2014

[Download]