بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (113-127)

عنوان : ( بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O )

نویسندگان: ابراهیم هنربخش , علی اصغر اسلمی نژاد , محمدرضا نصیری , سعید زیبایی , رضا پسندیده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تب برفکی یک بیماری ویروسی بشدت واگیردار است که عمدتاً دام‏های سم‏شکافته و حیوانات وحشی را متأثر می‏سازد. تب برفکی در ایران یک بیماری بومی محسوب شده که گاهی همه‏گیری‏های آن موجب خسارت‏ها و تلفات سنگین به خصوص در دام‏های جوان می‏شود. در این مطالعه، بیان mRNA ژن‏های سایتوکاینی IL-2 و IL-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O (بدون استفاده از یاور) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‏های خون از سیاهرگ سافن 8 سر خوکچه هندی نر (در دو گروه شاهد و واکسینه) در روز‏های 7 و 28 پس از اولین واکسیناسیون گرفته شد. استخراج RNA کل از نمونه‏های خون با استفاده از کیت استخراج ستونی صورت گرفت و پس از آن طی واکنش نسخه‏برداری معکوس به cDNA تبدیل شد. سپس به منظور بررسی بیان ژن‌های IL-2 و IL-12از روش Real-time PCR نسبی استفاده شد. نتایج نشان داد بیان ژن IL-2 در حیوانات واکسینه شده نسبت به گروه شاهد در خونگیری‏های اول و دوم تفاوت معنی‏داری نداشت، ولی افزایش معنی‏داری در بیان ژن IL-12 مشاهده شد (P<0.05). از تغییر سطوح بیان ژن‏های سایتوکاینی می‏توان به عنوان شاخص‏هایی جهت ارزیابی اثرات واکسن‏های جدید بر سیستم ایمنی در مطالعات آینده استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تب برفکی, خوکچه هندی, IL-2, IL-12, Real time PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058083,
author = {هنربخش, ابراهیم and اسلمی نژاد, علی اصغر and نصیری, محمدرضا and سعید زیبایی and رضا پسندیده},
title = {بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2228-6500},
pages = {113--127},
numpages = {14},
keywords = {تب برفکی، خوکچه هندی، IL-2، IL-12، Real time PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O
%A هنربخش, ابراهیم
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A نصیری, محمدرضا
%A سعید زیبایی
%A رضا پسندیده
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2016

[Download]