اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (49-68)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی )

نویسندگان: سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی می توانند نقش موثری در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها و افزایش صادرات غیر نفتی داشته باشند. جلوگیری از تخریب منابع و محیط زیست، سازگاری با شرایط اقلیمی ایران، وجود پتانسیل های گسترده در زمینه تولید، اشتغال و صادرات، از مزیت های کاشت گیاهان دارویی است. از آنجا که یکی از راههای توسعه کاشت گیاهان دارویی، افزایش مصرف، بازاریابی مناسب داخلی و خارجی و همچنین صادرات فرآورده های گیاهان دارویی است، در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر مصرف فرآورده های دارویی پرداخته شده است. شناخت عوامل موثر بر مصرف این فرآورده ها می تواند راهنمایی لازم برای تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان و بازاریابان فراهم کند تا از این مسیر بتوانند در زمینه برنامه ریزی تولید و بازار بهتر عمل نمایند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 384 نفر در شهر مشهد با از استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1393 جمع آوری شده است. جهت دستیابی به هدف مطالعه، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای تنوع تولید، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار، خواص و اثربخشی، نام تجاری، برچسب، بسته بندی، شاخص فرهنگ، شاخص مشاوره و تبلیغات اثر معناداری روی مصرف فراورده های گیاهان دارویی داشته است. بنابراین برای افزایش سطح مصرف این فرآورده ها در جامعه، توجه به ابزارهای بازاریابی از جمله بسته بندی مناسب، ایجاد نام تجاری معتبر، تبلیغات و مشاوره می تواند موثر واقع گردد.

کلمات کلیدی

, سطح مصرف, گیاهان دارویی, زجیت ترتیبی, بازاریابی, نا تجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058084,
author = {حیدرزاده ریزی, سمانه and محمدی, حسین and شاه نوشی فروشانی, ناصر and کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5524},
pages = {49--68},
numpages = {19},
keywords = {سطح مصرف، گیاهان دارویی، زجیت ترتیبی، بازاریابی، نا تجاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی
%A حیدرزاده ریزی, سمانه
%A محمدی, حسین
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A کرباسی, علی رضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]