آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (149-161)

عنوان : ( بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران )

نویسندگان: علی شهریاری , فرهاد خرمالی , مارتین کهل , علیرضا کریمی کارویه , مریم موسوسی دستنایی , ایوا لهندورف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات لسی شمال ایران، منعکس کننده چندین چرخه تغییر اقلیم و تکامل سیمیای سرزمین برای دوره میانی تا انتهایی کواترنری هستند. از این رو، جهت بازسازی شرایط محیطی (اقلیم و پوش گیاهی) گذشته این مطالعه در دو توالی لس-پارینه خاک (آق‌بند و نوده) در استان گلستان، در شمال ایران انجام شد. برای این منظور از آزمایشات کانی‌شناسی رسی و نشانگرهای زیستی ان-آلکان برای نخستین بار استفاده شد. نتایج کانی‌شناسی رسی در دو توالی لس-پارینه خاک نشان داد که کانی‌های ایلیت، اسمکتیت و کائولینیت کانی‌های غالب در این رسوبات هستند. تغییرات کانی‌شناسی با مورفولوژی و تکامل خاک در افق‌های مختلف همخوانی داشت، به‌طوری که کانی‌های اسمکتیت در افق‌های تکامل‌یافته پارینه‌خاک‌ها به مقدار زیادتری تشکیل شده‌اند. مطالعات نشانگرهای زیستی ان-آلکان به خوبی تغییرات پوشش گیاهی در هر دو توالی را نشان داد. این تغییرات در توالی لس-پارینه خاک نوده شدیدتر بود. به¬صورتی که در پارینه خاک‌های خاکرخ 1 ( افق Bk) و خاکرخ 2 (افق Abk) پوشش گیاهی از نوع چمنزار و بوته‌زار (با غالبیت کانی ایلیت) به پوشش جنگلی در پارینه‌خاک¬های خاکرخ 2 (افق AB و غالبیت اسمکتیت) و خاکرخ 3 (افق Btky و غالبیت اسمکتیت و حضور ورمیکولیت) تغییر می‌کند. نتایج نشان داد که همسویی تغییرات کانی‌شناسی و نتایج نشانگرهای زیستی ان-آلکان منعکس کننده شرایط اقلیمی و محیطی در زمان تشکیل این خاک‌ها بوده و در بازسازی شرایط محیطی گذشته بسیار موثر هستند.

کلمات کلیدی

, اقلیم قدیمی, ان-آلکان, توالی لس-پارینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058091,
author = {علی شهریاری and فرهاد خرمالی and مارتین کهل and کریمی کارویه, علیرضا and مریم موسوسی دستنایی and ایوا لهندورف},
title = {بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {149--161},
numpages = {12},
keywords = {اقلیم قدیمی، ان-آلکان، توالی لس-پارینه خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران
%A علی شهریاری
%A فرهاد خرمالی
%A مارتین کهل
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A مریم موسوسی دستنایی
%A ایوا لهندورف
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]