دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علف کش در مدیریت علف های هرز سیب زمینی )

نویسندگان: مسلم تقی پور , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی کولتیواتور و نحوه مصرف علف کش آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بر روی محصول سیب زمینی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 2 عامل شامل استفاده از کولتیواتور( بدون کولتیواتور و یک بارکولتیواتور) و 6 تیمار علف کش با استفاده از علف کش های پندی متالین به صورت پیش رویشی و متری بیوزین به صورت پس رویشی به دو صورت سراسری و نواری ، انجام گرفت. نتا یج آزما یش نشان داد ک ه تیمار های پیش رویشی بعلاوه پس رویشی بیشترین عملکرد و کمترین تراکم و زیست توده کل علف های هرز را سبب شدند. همچنین تیمارهای پیش رویشی به تنهایی و نی ز عدم ک اربرد علف کش ، کمترین عم لکرد و بیشترین تراکم و زیست توده علف هرز را ایجاد کردند .همچنین مشخص شد که یک باراستفاده از کولتیواتورتاثیر چندانی بر تراکم علف های هرز ندارد.

کلمات کلیدی

, بیوماس, پندی متالین, کاربرد نواری, کولتیواتور, متری بیوزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058092,
author = {تقی پور, مسلم and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علف کش در مدیریت علف های هرز سیب زمینی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بیوماس، پندی متالین، کاربرد نواری، کولتیواتور، متری بیوزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علف کش در مدیریت علف های هرز سیب زمینی
%A تقی پور, مسلم
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]