دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (18), سال (2016-8) , صفحات (55-62)

عنوان : ( تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , احمد احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این مقاله پدیده نزدیک بینی را در بازار سرمایه ایران مورد آزمون قرار می دهد. منظور از نزدیک بینی، بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت، توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. آزمونهای تحقیق برپایه یک مدل مبتنی بر رویکرد حسابداری مازاد تمیز بنا شدند. این مدل بر مبنای فرض کارایی بازار استوار گشته و حاوی پیش بینی هایی است که نشان می دهد، چگونه قیمت و ارزش شرکت تحت تاثیر ارزش دفتری و سودهای آتی مورد انتظار کوتاه و بلندمدت قرار می گیرد. برای آزمون پدیده نزدیک بینی، از اطلاعات 250 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1384 تا 1391 استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، مدل مذکور با استفاده از روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج برآورد مدل و نیز استفاده از آزمونهای والد و t نشان داد، پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران خودنمایی می کند. این عامل نشان می دهد، سرمایه گذاران ایرانی اهمیت بیشتری برای گذشته شرکت و عایدات آتی کوتاه مدت آن قائلند و کسب عایدات آتی بلندمدت را چندان مهم نمی دانند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی نزدیک بینی بازار, فرضیه بازار کارا, حسابداری مازاد تمیز, عایدات, آزمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058112,
author = {مرادی, مهدی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and احمدی, احمد},
title = {تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {18},
month = {August},
issn = {2322-5785},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {واژگان کلیدی نزدیک بینی بازار، فرضیه بازار کارا، حسابداری مازاد تمیز، عایدات، آزمون والد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز
%A مرادی, مهدی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A احمدی, احمد
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2016

[Download]