اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی , 2016-07-18

عنوان : ( کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از آسیبهای اجتماعی پدیده بیحجابی است که میتواند با نتایج منفی متعددی همراه باشد و شیوع آن باعث بروز پیامدهای بعضاً غیر قابل جبران میگردد. در این میان قوانین میتوانند در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا نمایند. در قوانین جزایی کشور ما به این مهم توجه شده و فقدان حجاب و عفاف به عنوان یکی از جلوههای آسیب اجتماعی با ضمانتاجرای کیفری همراه شده است، چرا که بزههایی که دارای منشاء آسیب اجتماعی هستند از ارزش و اهمیت والایی برخورداراند. هدف قانونگذار از این رویکرد حمایتی، کاهش آسیب- های اجتماعی است، که کیفیت این حمایت از نقایصی بی بهره نشده است. به طوری که رفع این نقایص میتواند بر کارآمدی نقش حمایت- های قانونی در جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از بی حجابی و بیعفافی بیافزاید. در واقع یکی از راهکارهایی که جهت فراگیر شدن تفکر حجاب و عفاف می تواند در حوزه حقوق مطرح شود پیشبینی ضمانتاجرای کیفری مناسب برای جلوگیری اعمال خلاف فرهنگ عفاف و حجاب است که در انظار عمومی نمایان میگردد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, حجاب و عفاف, آسیب اجتماعی, حمایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058115,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری},
booktitle = {اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی},
year = {2016},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {فرهنگ-حجاب و عفاف-آسیب اجتماعی-حمایت قانونی-ضمانتاجرا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری
%A حسینی, سیدحسین
%J اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
%D 2016

[Download]