علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (42-50)

عنوان : ( تاثیر حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و شدت درد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو )

نویسندگان: فهیمه حسانی حقیقی , علی اکبر هاشمی جواهری , امیر شهریار آریامنش , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه استئوآرتریت به یکی از بزرگترین مسائل جامعه سالمندان تبدیل شده است که منجر به ناتوانی، مشکلات جسمی، هزینه‌هایی برای خانواده و جامعه می‌شود. لذا پیدا کردن یک روش درمانی که بتواند به این افراد کمک کند و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش دهد از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین هدف از این پژوهش تاثیر حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و شدت درد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو بود. روش بررسی: تعداد 30 زن سالمند مبتلا به استئوارتریت زانو به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس، انتخاب، و به صورت تصادفی ساده به دو گروه تجربی(سن: 4/78±58/73) و کنترل(سن: 5/43±56/93) تقسیم شدند لازم به ذکر است که بین میانگین سن گروه تجربی و کنترل از نظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت (0/963=t، 0/344=p). به گروه تجربی یک دوره حرکت درمانی در آب به مدت20 جلسه با تواتر پنج جلسه درهفته، و هر جلسه 60 - 45 دقیقه انجام شد. قبل و بعد از مداخله، فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی biovision ساخت کشور سوئیس و شدت درد با استفاده از مقیاس عینی درد (Visual analog scale) اندازه‌گیری و ثبت شد. تجزیه تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزارspss نسخه 20 و آزمون­ T student مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که حرکت درمانی در آب باعث افزایش معناداری در فعالیت الکتریکی عضلات پهن مایل داخلی (0/2817=p)، پهن خارجی (0/2681=p) و راست رانی (0/831=p) نشد اما باعث افزایش میانگین فعالیت الکتریکی این عضلات شد. همچنین نتایج نشان داد که این تمرینات باعث کاهش شدت درد در بیماران شده است (0/001=p). نتیجه‌گیری: حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر رانی تاثیری ندارد. ولی می­توان این روش درمانی را به عنوان روشی مؤثر برای کاهش شدت درد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو تجویز نمود

کلمات کلیدی

استئوآرتریت زانو؛ آب درمانی؛ شدت درد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058121,
author = {حسانی حقیقی, فهیمه and هاشمی جواهری, علی اکبر and امیر شهریار آریامنش and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تاثیر حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و شدت درد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-5238},
pages = {42--50},
numpages = {8},
keywords = {استئوآرتریت زانو؛ آب درمانی؛ شدت درد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و شدت درد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو
%A حسانی حقیقی, فهیمه
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A امیر شهریار آریامنش
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2016

[Download]