مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (14), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (30-50)

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) )

نویسندگان: آتنا وطن خواه نوغانی , مریم قاسمی , جعفر جوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتیجه طبیعی به کارگیری رویکرد نوسازی در کشورهای درحال توسعه، شکل گیری و گسترش مهاجرت های گسترده از روستا به شهر است. این امر موجب تغییر ساختار جنسی جمعیت در تعدادی از سکونتگاههای روستایی کشور شده است. بدیهی است با استمرار شرایط موجود در آینده زنان ذینفعان اصلی برنامه های توسعه در نواحی روستایی خواهند بود. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در گروه خاصی از روستاها یعنی سکونتگاههای روستایی مهاجرفرست به جهت شرایط خاص و اولویت دار آنها، تدوین گردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای می باشد. گردآوری اطلاعات و داده¬های مورد نیاز به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق روستاهای دارای نسبت جنسی پائین یعنی کمتر از 95 نفر مرد به ازای 100 نفر زن بوده است. در مطالعه حاضر با استفاده از ماتریس تحلیلی SOWT، راهبردهای مطلوب توانمندسازی زنان در سکونتگاههای روستایی مهاجرفرست شناسایی و به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، راهبردها اولویت بندی گردید. نتایج بررسی ها نشان می دهد به منظور توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست، استراتژی های تهاجمی (حداکثر– حداکثر) بهینه هستند. همچنین مهمترین راهبرد توانمندسازی زنان در روستاهای مورد نظر «افزایش توجه به زنان در برنامه های توسعه نواحی روستایی در سطوح بالای تصمیم گیری»، با امتیاز 4.29، بوده است.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی, زنان سرپرست خانوار, مهاجرت, سکونتگاههای روستایی, SWOT.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058127,
author = {وطن خواه نوغانی, آتنا and قاسمی, مریم and جوان, جعفر},
title = {شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)},
journal = {مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان},
year = {2016},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2538-2926},
pages = {30--50},
numpages = {20},
keywords = {توانمندسازی، زنان سرپرست خانوار، مهاجرت، سکونتگاههای روستایی، SWOT.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)
%A وطن خواه نوغانی, آتنا
%A قاسمی, مریم
%A جوان, جعفر
%J مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
%@ 2538-2926
%D 2016

[Download]